Convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

La Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert una convocatòria de subvencions per a l’any 2019, en règim de concurrència competitiva, destinada als ens locals de Catalunya i a les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular.

Queden excloses les fraccions dels residus pels quals estigui vigent una normativa de responsabilitat ampliada del productor (en endavant normativa RAP) i les actuacions en deixalleries.

Beneficiaris

Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l’autocompostatge en l’àmbit de les seves competències, i que són titulars del servei de recollida en l’àmbit territorial.

Els productors de residus assimilables a municipals (a partir d’ara “comerços i serveis”), és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva dels residus municipals.

Accions subvencionables

De forma especifica, es finançaran les actuacions següents sobre els residus municipals i assimilables:

-Recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció vegetal)
-Projectes l’autocompostatge
-Recollida selectiva de residus tèxtils i del calçat
-Recollida selectiva d’olis vegetals usats
-Recollida selectiva d’altres residus sense normativa RAP.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i en resultin estrictament necessàries, i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. En cap cas els béns o serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat.

Característiques

Un mateix beneficiari podrà sol·licitar més d’un projecte, aplicant els imports màxims indicats en els apartats anteriors, però no podrà rebre una subvenció total per beneficiari superior 300.000 €.

Termini de realització

El període elegible d’execució del projecte serà des de l’1 de gener de 2019 i fins a 24 mesos després des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció

Dotació pressupostària

1.000.000,00€.

Aquest pressupost es distribuirà en dues línies d’actuació, una adreçada als ens locals de Catalunya i l’altra adreçada a entitats jurídiques públiques i privades de Catalunya, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva de la FORM del seu àmbit com per a l’establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la FORM.

Línia 1. Projectes destinats a ens locals de Catalunya, dins del servei públic de recollida selectiva i de l’autocompostatge, adreçats tant a la població com als productors de residus assimilables a municipals del seu àmbit. El 75% del pressupost.

A) Projectes de nova implantació o ampliació de l’àmbit de la recollida selectiva de biorresidus. El 30% del pressupost.

B) Projectes de millores del servei públic de recollida selectiva de biorresidus. El 25% del pressupost.

C) Projectes d’altres residus sense normativa de responsabilitat ampliada del productor (RAP). El 25% del pressupost.

D) Diagnosi i pla d’actuació. El 10% del pressupost.

E) Projectes singulars d’interés general. El 10% del pressupost.

Línia 2. Projectes realitzats pels comerços i serveis consistents a impulsar millores quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, tant per a l’adaptació als sistemes de recollida adscrits al servei públic com per a sistemes de recollida en l’àmbit privat. El 25% del pressupost.

Quantia

La subvenció serà dinerària.

De forma genèrica, el percentatge màxim de finançament per a cadascuna de les actuacions sol·licitades i justificades serà del 75%.

El valor econòmic màxim que s’atorgarà per beneficiari, sigui municipal, supramunicipal o comercial i de serveis per a la realització d’aquests tipus de projecte, serà d’entre 50.000 € i 200.000 €.

Lloc de presentació

En el cas dels ens locals

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: http://www.eacat.cat/

En el cas dels productors comercials i de serveis

Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presenten mitjançant l’apartat Tràmits del web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/) i bé de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), en el termes que estableix la normativa vigent.

Termini de presentació
Dos mesos des de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Normativa
Convocatòria (DOGC núm. 7905 de 27.06.2019)
Bases reguladores (DOGC núm. 7873 de 13.05.2019)