Convocatòria de Subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc PIRVEC 2016-2019 per a l’any 2017

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català d’Energia ha obert la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions previstes a la base 1 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/ 2016, de 23 de desembre, (DOGC Núm. 7277 30.12.2016) per a les línies d’actuació indicades als apartats a), c) i e). És a dir, les línies d’actuació següents:

– EdRRA – Estacions d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.

– EdRsRA – Estacions d’accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.

– PdRV – Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats.

Beneficiaris

Poden ser entitats beneficiàries per a la subvenció de les línies d’actuació indicades a l’article 1 d’aquesta convocatòria , les persones físiques o jurídiques previstes a la base 2 de l’annex 1 de l’esmentada Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, tret de les empreses privades a la línia PdRV – Punts privats de recàrrega vinculada per a vehicles elèctrics.

Per les línies d’ajut EdRRA i EdRsRA (Estacions d’accés públic de recàrrega ràpida i semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques):

 • Corporacions locals.
 • Altres ens dependents de corporacions locals.

Per la línia d’ajuts PdRV (Punts privats de recàrrega vinculada per a vehicles elèctrics):

 • Famílies (Persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica).
 • Fundacions que no pertanyin al sector públic estatal, de la Generalitat o de l’administració local.
 • Altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius.
 • Consorcis dependents de les corporacions locals.
 • Corporacions locals .

Despeses subvencionables

Als efectes d’aquesta Resolució es consideraran despeses subvencionables per a cadascuna de les línies detallades a la base 1, les que s’indiquen a continuació:

EdRRA, EdRRE, EdRsRA i EdRsRE. Estacions d’accés públic de recàrrega ràpida i semiràpida per a vehicles elèctrics:

 • Estació de recàrrega ràpida i semiràpida segons els requisits tècnics descrits a l’annex 3.
 • Obra civil i direcció d’obra per a la instal·lació de les estacions d’accés públic de recàrrega i els costos relacionats amb els permisos d’accés i connexió a la xarxa elèctrica.
 • Sistema de pagament integrat en l’estació de recàrrega.
 • Senyalització de les estacions d’accés públic de recàrrega i els seus accessos, marquesina i punt de vídeo de vigilància.
 • Sistema de gestió, control i seguretat. Instal·lació d’un sistema de comunicació per permetre obtenir informació en temps real sobre l’estat de les estacions d’accés públic de recàrrega: disponible, en càrrega, fora de servei.

PdRV. Punt privat de recàrrega vinculada per a vehicles elèctrics:

 • Punt privat de recàrrega vinculada (PdRV) per un vehicle elèctric o bé, vehicles elèctrics d’una flota d’una empresa, segons els requisits tècnics descrits a l’annex 3.
 • Costos d’enginyeria i d’obres relacionades amb el punt de recàrrega vinculat. Els costos relacionats amb els permisos d’accés i connexió a la xarxa elèctrica.

Només és subvencionable l’IVA que grava el valor de les despeses en cas que el/la beneficiari/ària de la subvenció l’hagi suportat efectivament i no se’l pugui deduir.

Termini de realització

 • El termini d’execució per a les línies d’actuació EdRRA – Estacions d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per a administracions públiques i EdRsRA – Estacions d’accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques s’estableix al punt 1 de la base 5 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre. Aquest termini s’inicia a partir de la data de presentació de la sol·licitud i finalitza en un termini màxim de set mesos a comptar des d’aquesta data.
 • El termini d’execució per a la línia d’actuació PdRV – instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats s’estableix al punt 2 de la base 5 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre. Aquest termini s’inicia a partir de la data de presentació de la sol·licitud i finalitza en un termini màxim de tres mesos a comptar des d’aquesta data.

Dotació pressupostària

L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 864.750 euros.

L’import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s’estableixen a la línia d’actuació “EdRRA – Estacions d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques” de la base 1 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, és de 514.750 euros.

L’import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s’estableixen a la línia d’actuació “EdRsRA – Estacions d’accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques” de la base 1 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, és de 200.000 euros.

L’import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s’estableixen a la línia d’actuació “PdRV – Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats” de la base 1 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, és de 150.000 euros.

Quantia

La intensitat i/o quantia màxima de subvenció per als diferents àmbits d’actuació seran les següents:

 • EdRRA – Estacions d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per a administracions públiques.
  Ajut màxim del 100% fins a 40.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega ràpida amb un sistema de pagament de l’energia consumida integrat.
 • EdRsRA – Estacions d’accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
  Ajut màxim del 100% fins a 15.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega semiràpida en corrent continu (DC) amb una potència elèctrica igual o superior a 20 kW.
  Ajut màxim del 100% fins a 5.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega semiràpida en corrent altern (AC) amb una potència elèctrica igual o superior a 20 kW.
 • PdRV – Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats .
  Ajut màxim del 75% per les despeses subvencionables amb un màxim de 1.000 euros per punt de recàrrega vinculat per una instal·lació individual i de 2.500 euros en cas que es faci segons els esquemes d’instal·lació que impliquen una preinstal·lació que faciliti futurs punts de recàrrega al pàrquing comunitari. En el casos que el beneficiari no siguin famílies, l’ajut màxim serà de 1.000 euros.

Lloc de presentació

1- Per aquells beneficiaris que siguin empreses privades, fundacions, altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius:

 • La presentació ha de ser telemàtica i la sol·licitud s’haurà de signar amb certificat digital.
 • Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
 • Les persones interessades han de presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases a través del Canal Empresa 

2- Per aquells beneficiaris que siguin corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals, així com consorcis adscrits a corporacions locals:

 • La presentació ha de ser telemàtica i amb certificat digital.
 • El formulari de sol·licitud, està a disposició dels sol·licitants a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: http://www.eacat.cat Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició per aquest tipus de sol·licitant a l’extranet de les administracions públiques catalanes mitjançant la plataforma EACAT.
 • Els sol·licitants han de presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases a través d’EACAT.

3- Per aquells beneficiaris que siguin famílies (persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica):

 • Les persones interessades han de presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, a través de Tràmits Gencat 
 • Les persones físiques també podran presentar les sol·licituds a les oficines de l’ICAEN, al carrer Pamplona, 113, de Barcelona, i amb l’horari de Registre de l’ICAEN que es pot consultar a llur pàgina web (icaen.gencat.cat), a les oficines de Correus o a la resta de llocs indicats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini de presentació

 • El termini de presentació de les sol·licituds per les línies d’ajuts EdRRA, estacions d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per a administracions públiques, i EdRsRA, estacions d’accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques, serà de 30 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC.
 • El termini de presentació de les sol·licituds per la línia PdRV, instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats, s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i finalitza als tres mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 7314 – 22/02/2017)
Bases reguladores (DOGC núm. 7277 – 30/12/2016)

Observacions

Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 17. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de deu dies hàbils a comptar a partir de la finalització del període d’execució de les actuacions.