Convocatòria de Subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES), any 2019

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català d’Energia ha fet pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) per a les actuacions subvencionables descrites a l’article 4 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (BOE núm. 41, de 16.2.2019).

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries de les actuacions 1 i 2 detallades a l’article 3 d’aquesta Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 2 de l’esmentat Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, les persones següents:

a) Sector públic estatal.

b) Organismes autònoms i entitats de dret públic dependents o vinculats a l’administració de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut.

c) Altres entitats del sector públic o adscrites a universitats públiques, i a altres entitats participades.

d) Ens dependents de corporacions locals i les corporacions locals.

e) Empreses privades (professionals autònoms i persones jurídiques).

f) Institucions sense ànim de lucre, agrupacions de persones físiques o jurídiques, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’entitat sense ànim de lucre.

g) Comunitats de propietaris.

En el cas de les actuacions 3 i 4 de l’article 3 d’aquesta Resolució, poden ser beneficiaris/àries tots els supòsits descrits en aquest mateix article, a excepció de les comunitats de propietaris.

Accions subvencionables

Seran actuacions subvencionables les esmentades en aquest article, que hauran de complir els requisits que estableixen a l’Annex I del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, esmentat, així com els requisits que disposa aquesta Resolució.

Actuació 1: Adquisició de vehicles d’energies alternatives, sent obligatori el desballestament d’un vehicle M1 de més de 10 anys o d’un vehicle N1 de més de 7 anys per a les adquisicions de vehicles nous M1 o N1.

Actuació 2: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.

Actuació 4: Implantació de mesures incloses en plans de transport a la feina en empreses (PTT o PDE).

Dotació pressupostària

L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions que preveu aquesta Resolució és de 5.772.614,73 euros del pressupost de l’Institut Català d’Energia per a l’any 2019.

Quantia

La quantia de les actuacions subvencionables la determina en l’annex 3 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (BOE núm. 41, de 16.2.2019). D’acord amb l’article 5 del mateix Reial decret, s’hauran de complir els límits i els requisits que allà es defineixen.

Lloc de presentació

La presentació de les sol·licituds ha de ser telemàtica i amb certificat digital, d’acord amb l’article 11.3 de l’esmentat Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES).

Termini de presentació

El termini de presentació comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible per cada actuació, o com a màxim el dia 31 de desembre de 2019.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 7878 de 20.05.2019)
Bases reguladores (BOE 41 de 16.02.2019)