Convocatòria Ajudes del Pla d’Impuls al Medi Ambient “PIMA Aire 4” per a l’adquisició de vehicles comercials, vehicles de gas i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric

Els passat 29 de novembre va sortir publicat al BOE el Reial Decret que regula la convocatòria d’ajuts del pla PIMA Aire 4. El termini per presentar les sol.licituts va començar el passat dia 15 de desembre i la finalització de presentació és fins al 31/12/2015.

Us detallem el seu contingut:

Organisme atorgant
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Objecte
Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret establir la regulació de la concessió directa d’ajuts per a l’adquisició dels vehicles de les categories següents:

a) M1 amb carrosseria AF Multiús, vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers i el seu equipatge o mercaderies en un compartiment únic, destinats a ús comercial. En el cas que el beneficiari sigui una persona física no professional autònom, s’entendrà que el vehicle està destinat a ús comercial, quan, el vehicle hagi estat classificat com «AF» al camp J.1 i com a vehicle mixt adaptable «31 »al camp CL, la qual cosa serà verificat en la fitxa tècnica del vehicle.

b) N1 Vehicles la massa màxima no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies.

c) M1, M2, M3, N1, N2 i N3 homologats com Gas Liquat del Petroli (GLP), Gas Natural Comprimit (GNC), Gas Natural Liquat (GNL) o bifuel gasolina-gas.

d) Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric noves.

Les ajudes es concediran a les adquisicions de vehicles nous o usats de fins a un any d’antiguitat des de la primera matriculació, en el cas dels vehicles previstos en les lletres a) ib) de l’apartat anterior, ia les adquisicions de vehicles nous, en el cas dels que preveu la lletra c) id) de l’apartat anterior.

Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquest Reial decret:
a) Les persones físiques.
b) Les persones jurídiques de naturalesa privada.
c) Les comunitats de béns.

Despeses subvencionables
Ajudes destinades a l’adquisició de vehicles M1 amb carrosseria AF multiús o N1, excepte els homologats com GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas.

– Els ajuts es destinaran a l’adquisició d’un vehicle nou o usat de fins a un any d’antiguitat des de la primera matriculació fins a la sol·licitud de les ajudes i, en aquest cas, amb titularitat en poder del concessionari, punt de venda o fabricant / importador del vehicle.

Tots els vehicles susceptibles d’ajuda hauran de ser de la categoria M1 amb carrosseria AF multiús o de la categoria N1, matriculats a Espanya, que compleixin les següents condicions d’eficiència, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 837/2002, de 2 d’agost , pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible ia les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s’ofereixin en arrendament financer en territori espanyol:

Vehicle categoria M1 amb carrosseria AF Multiús i vehicle categoria N1 que estiguin classificats d’acord amb les classes d’eficiència energètica que figuren a la base de dades de «Consum de Carburants i emissions de CO2 en cotxes nous», elaborada per l’Institut per a la Diversificació i estalvi de l’Energia, segons Reial Decret 837/2002, de 2 d’agost, com a classe a, B, C o d, vigent a la data de comanda del vehicle.

– També seran subvencionables aquells models enquadrats en les categories assenyalades en el punt anterior, alimentats amb dièsel qualificats com EEV (vehicle ecològic millorat), segons la Directiva 2005/55 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de setembre de 2005, o vehicles qualificats Euro VI, segons el Reglament (CE) núm. ° 595/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, així com aquells models homologats com elèctrics purs, híbrids endollables i d’autonomia estesa.

Ajudes destinades a l’adquisició de vehicles M1, M2, M3, N1, N2 i N3 homologats com GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas.

En el cas dels ajuts que es concedeixin per a l’adquisició de M1, M2, M3, N1, N2 i N3 homologats com GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas, s’hauran de complir les següents condicions:

– Els ajuts es destinaran a l’adquisició d’un vehicle nou. A aquests efectes, s’entendrà per vehicle nou, aquell procedent de fàbrica o transformat i garantit sota el control del fabricant a través de la seva xarxa autoritzada en un període màxim de tres mesos des de la matriculació o venda del vehicle en el cas dels vehicles M1 i N1 i de cinc mesos per als vehicles M2, M3, N2 i N3.
Termini de realització
Totes les adquisicions s’han de produir a partir de l’entrada en vigor del present Reial decret, i correspondran a sol·licituds que s’hagin registrat en el sistema electrònic de gestió de la subvenció fins a l’esgotament de l’import total previst a l’article 5.

Dotació pressupostària
L’import total de les ajudes a concedir ascendirà com a màxim a 9,6 milions d’euros.

Quantia
Les quanties de les ajudes seran les següents:

a) Vehicle de la categoria M1 amb carrosseria AF multiús, o categoria N1 amb Massa Màxima en càrrega Tècnicament Admissible -MMTA- menor a 2.500 kg: 1.000 euros per vehicle, excepte els homologats com GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas.

b) Vehicle de la categoria N1 amb Massa Màxima en càrrega Tècnicament Admissible -MMTA- igual o major de 2.500 kg: 2.000 euros per vehicle, excepte els homologats com GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas.

c) Vehicles de la categoria M1 o categoria N1 amb Massa Màxima en càrrega Tècnicament Admissible – MMTA – menor a 2.500 kg homologats com GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas: 2.500 euros per vehicle, més 1.000 euros que aportarà el punt de venda, fabricant o importador.

d) Vehicles de la categoria N1 amb Massa Màxima en càrrega Tècnicament Admissible -MMTA- igual o major de 2.500 kg homologats com GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas: 5.500 euros per vehicle, més 2.000 euros que aportarà el punt de venda , fabricant o importador.

e) Vehicles de la categoria M2, M3, N2 i N3 homologats com GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas: 10.000 euros per vehicle, per a vehicles de massa màxima Tècnicament Admissible -MMTA- inferior a 18.000 kg; i 20.000 euros per vehicle, per a vehicles de massa màxima Tècnicament Admissible -MMTA- igual o superior a 18.000 kg.

f) Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric: 200 euros per bicicleta.

Els ajuts que es concedeixin no podran superar, per beneficiari, la quantia total de 200.000 euros, en tres exercicis econòmics. Així mateix, en el cas de les ajudes previstes en l’apartat 1 lletra f) d’aquest article, es limita a deu el nombre de vehicles pels quals podran obtenir ajuts les persones jurídiques ja un, el nombre de vehicles pels quals podran obtenir ajuts les persones físiques.

Lloc de presentació
Les sol·licituds dels ajuts es canalitzaran necessàriament a través dels punts de venda de vehicles prèviament adherits al Pla “PIMA.Aire”. Les sol · licituds podran presentar-se a partir dels quinze dies de l’entrada en vigor del present Reial decret.

Termini de presentació
Del 15/12/2014 al 31/12/2015 o fins que s’esgoti el pressupost.

Normativa
Reial Decret (BOE 289 de 29.11.2014)