Consells pràctics per la instal·lació de la sortida de fums en un establiment d’hostaleria

La instal·lació d’una xemeneia o sortida de fums en un establiment d’hostaleria pot donar lloc a conflictes amb la Comunitat de Propietaris o amb l’Ajuntament.

Si es pretén comprar, arrendar un local amb la finalitat d’exercir una activitat d’hostaleria, o modificar l’activitat que ja teniu legalitzada, us recomanem que seguiu aquests consells pràctics per tal d’evitar situacions problemàtiques:

– Abans de signar cap contracte de compravenda o d’arrendament, o modificar l’activitat ja legalitzada, cal veure si el local està dotat de sortida de fums (o xemeneia) que compleixi la normativa municipal que li afecti (estanqueïtat, aïllament tèrmic, resistència al foc, altura respecte als edificis confrontants, etc.).

– Si el local no disposa de la instal·lació de xemeneia adequada o no està dotat de sortida de fums, s’ha de demanar autorització a la Comunitat de Propietaris de l’edifici mitjançant el propietari del local.

– Es aconsellable que prèviament a la celebració de la Junta de Propietaris en la que s’ha de sol·licitar l’autorització, es demani l’escriptura de constitució en propietat horitzontal al propietari del local o al President de la Comunitat (o Administrador, en el seu cas).

– L’escriptura de constitució en propietat horitzontal és important perquè pot contenir els estatuts de la Comunitat, i veurem si hi ha alguna clàusula sobre limitació d’activitats que es poden realitzar en els locals. Amb aquesta escriptura també pot constar o no l’autorització per instal·lar sortida de fums en els locals comercials o per pujar la xemeneia de la sortida de fums pels elements comuns de l’edifici (com per exemple, la façana posterior o el pati de llums, etc.), o bé la possibilitat de realitzar de determinades obres com la sortida de fums per al funcionament de l’activitat sense necessitat de comptar amb el consentiment de la Junta de Propietaris.

– La instal·lació de la sortida de fums (o xemeneia) ha de complir les condicions tècniques establertes pels plans urbanístics i per les ordenances municipals, que s’hauran de justificar amb documentació tècnica o projecte tècnic, segons tingui establert cada Ajuntament. Per exemple: Si la xemeneia ha de passar per façana principal, a part de l’autorització de la Comunitat de Propietaris també ha de donar permís l’Ajuntament.

– Al moment de fer la instal·lació de la sortida de fums (o xemeneia) també cal preveure que s’hi hauran de fer tasques de neteja i manteniment periòdic a les que estem obligats per normativa.

– Per últim, volem posar de manifest que els Tribunals davant litigis motivats per xemeneies o sortides de fums és variada. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circumstàncies concretes de les parts implicades i inclús el Tribunal que sigui competent pot determinar sentències diferents.

El nostre Departament Jurídic que col·labora amb una enginyeria especialitzada en el sector de l’hostaleria que pot oferir solucions, tant jurídiques com tècniques, als problemes relacionats amb la sortida de fums que pugueu patir en la vostra activitat.

Per a més informació contacteu amb:

Sr. Javier Portolés García
Tel. 902 24 88 58