Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i naturalesa a la Fase 1

Al BOE del dissabte 9/05/2020 s’ha publicat l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat .

Amb caràcter previ, tingueu en compte que la llibertat de circulació a la Fase 1 es regula de la següent manera (Article 7):

1. Es podrà circular per la regió sanitària a l’efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d’anàloga naturalesa.

2. En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys, dos metres, o, en defecte d’això, mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups haurien de ser d’un màxim de deu persones, excepte en el cas de persones convivents.

Les condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i naturalesa (Article 47) són les següents:

1. Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups d’un màxim de fins a deu persones, per empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent, en les condicions previstes en els següents apartats. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia.

2. Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat, les zones comuns de la qual hauran de romandre tancades al públic, excepte les corresponents a la zona de recepció i, en el seu cas, lavabos, i vestuaris, que hauran de disposar de sabó desinfectant per a la rentada de mans i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

3. L’ús dels lavabos pels clients serà amb una ocupació màxima d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. S’haurà de procedir a la neteja i desinfecció dels lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.

4. En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s’hauran d’utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc.

L’equipament necessari per facilitar l’activitat es desinfectarà d’acord amb les mesures higièniques i sanitàries establertes després de cada ús pel client.

Si teniu algun dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail:federacio@hostaler.org)