Condicions per a l’obertura dels hotels, pensions, càmpings i altres allotjaments turístics a la Fase 1

Al BOE del dissabte 9/05/2020 s’ha publicat l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat .

Amb caràcter previ, tingueu en compte que la llibertat de circulació a la Fase 1 es regula de la següent manera (Article 7):

1. Es podrà circular per la regió sanitària a l’efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d’anàloga naturalesa.

2. En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys, dos metres, o, en defecte d’això, mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups haurien de ser d’un màxim de deu persones, excepte en el cas de persones convivents.

Les condicions per a l’obertura al públic dels hotels, pensions, càmpings i altres allotjaments turístics a la Fase 1 són les següents:

Obertura d’hotels, pensions, càmpings i altres allotjaments turístics (Article 44).

1. Es podrà procedir a la reobertura al públic dels hotels, pensions, càmpings i altres allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic en virtut de la normativa dictada com a conseqüència de l’estat d’alarma pel covid-19, amb les limitacions i condicions establertes en els apartats següents.

2. Als serveis de restauració i cafeteries dels hotels, pensions, càmpings i altres allotjaments turístics se’ls aplicarà amb caràcter general la regulació de les terrasses explicada més amunt (articles 15 i 16 d’aquesta Ordre).

No obstant això, exclusivament per als clients allotjats, es prestarà servei de restauració i qualsevol altre servei que resulti necessari per a la correcta prestació del servei d’allotjament. Aquests serveis no es prestaran en les zones comunes de l’hotel, pensió, càmping o altres allotjament turístic, que romandran tancades.

La prestació d’aquests serveis haurà d’observar les mesures i instruccions sanitàries de protecció i de distància de seguretat interpersonal.

3. No estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i de tots aquells espais anàlegs que no siguin imprescindibles per a l’ús d’hostalatge de l’hotel, pensió, càmping o altre allotjament turístic.

4. L’ús dels lavabos pels clients serà amb una ocupació màxima d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. S’haurà de procedir a la neteja i desinfecció dels lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.

5. Aquelles zones que no estiguin en ús hauran de comptar amb una clara identificació d’accés restringit o clausurades totalment.

6. El que es preveu en aquesta Ordre s’entendrà sense perjudici del que s’estableix en l’Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.

Mesures d’higiene i/o prevenció exigibles als hotels, pensions càmpings i altres allotjaments turístics (Article 45).

1. Hauran d’existir cartells informatius en els idiomes més habituals dels clients exposant les condicions restrictives d’ús de les instal·lacions i les normes d’higiene a observar en relació amb la prevenció de contagis.

2. En les zones de recepció o consergeria s’haurà de garantir la deguda separació de dos metres entre treballadors i amb els clients. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s’hauran d’utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc.

En aquells punts d’atenció al client on es prevegin aglomeracions o cues puntuals es marcaran en el sòl els espais de manera que es respectin la distància mínima de dos metres entre persones.

3. Es realitzarà la corresponent desinfecció d’objectes després de la seva manipulació pel client o entre treballadors i es disposarà gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.

4. Per a les unitats d’allotjament es disposarà d’un procediment documentat de neteja, d’acord amb les mesures generals de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries, incloent els procediments de reposició i retirada de residus dels allotjaments, en cas d’oferir-se aquests serveis, i el condicionament d’habitacions o habitatges després de la sortida del client i on es concreti per a cada element a netejar en una unitat d’allotjament, l’ordre en el qual s’haurà de fer, i el material i el producte químic a utilitzar, l’equip de protecció adequat al nivell de risc a emprar en cada tasca, i processament del material i producte de neteja després del seu ús.

5. Prèvia obertura de l’establiment serà necessari realitzar una neteja de les instal·lacions, incloent zones de pas, zones de servei, habitacions, parcel·les i habitatges.

Es netejaran i desinfectaran almenys cada dues hores durant els seus corresponents períodes d’ús tots els objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser manipulades o contaminades per diferents persones, com ara botoneres d’ascensors o màquines, passamans d’escales, tiradors de portes, timbres, aixetes de lavabos compartits.

Mesures d’higiene i/o prevenció per als clients (Article 46).

1. S’haurà de garantir en tot moment que el client estigui informat sobre les condicions restrictives que li apliquessin en l’ús de les instal·lacions. Es garantirà que el client coneix, abans de la confirmació de la reserva i durant la seva estada en l’allotjament (en format escrit i en idioma comprensible pel client), les normes especials que regiran a l’establiment.

2. L’hotel, pensió, càmping o altre allotjament turístic haurà de posar a la disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l’entrada de l’establiment , que haurà d’estar sempre en condicions d’ús.

Si teniu algun dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail:federacio@hostaler.org)