Compareixença de la Federació d’Hostaleria al Parlament durant la tramitació del projecte de Llei d’Espectacles i Activitats Recreatives

Javier Portolés García, advocat del Servei Jurídic de la Federació d’Hostaleria de Lleida, va comparèixer en representació d’aquesta organització empresarial, el passat 24 de març de 2015, davant la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, durant la tramitació del Projecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives.

La Comissió d’Interior va acordar la compareixença de la Federació d’Hostaleria de Lleida, convocant-la per a què exposes les seves propostes i al·legacions al Projecte de Llei davant de tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, que estan representats en aquesta Comissió.

La compareixença de la Federació d’Hostaleria de Lleida es fa en un moment previ a què els diferents grups polítics del Parlament de Catalunya presentin les seves esmenes al Projecte de Llei. Per tant, després d’aquesta compareixença, els grups polítics poden incorporar les propostes efectuades per la Federació d’Hostaleria de Lleida i per altres organitzacions i grups socials, a les esmenes que presentaran al Projecte de Llei.

El Projecte de Llei preveu que serà d’aplicació directa a les activitats recreatives musicals com bars musicals, discoteques, sales de ball i similars, i d’aplicació supletòria per activitats recreatives de restauració, per la qual cosa és una Llei molt important per al sector. Un cop s’aprovi la nova Llei, la vigent Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i activitats recreatives, quedarà derogada.

Podeu veure el video de la compareixença de Javier Portolés García, en representació de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya.

També podeu veure les intervencions dels Diputats dels diferents Grups Parlamentaris fent comentaris i preguntes al compareixents i la resposta que els hi va donar el representant de la Federació, seleccionant el vídeo corresponent al següent link:

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=7414451&p_cp3=7415982

PRINCIPALS MODIFICACIONS SOL•LICITADES PER LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA AL PROJECTE DE LLEI D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DURANT LA SEVA COMPAREIXENÇA A LA COMISSIÓ D’INTERIOR DEL PARLAMENT:

RESPECTE A LES ACTIVITAT RECREATIVES DE RESTAURACIÓ:

  • No poden ser considerades com activitats de risc important les activitats recreatives de restauració fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o superior a 501 persones. En tot cas, aquesta classificació hauria d’anar associada a un aforament més alt, és a dir, quan fos superior a 1.000 persones, quedant excloses d’aquesta classificació les de baix i mig aforament.
  • Els establiments de restauració fins a 1.000 persones d’aforament estarien subjectes al règim de comunicació prèvia i a partir de 1.001 persones, estaríem sotmeses al regim de llicència municipal (art. 34.1c i 39b del Projecte de Llei).
  • Definició de modificació substancial (art. 4 del Projecte de Llei). Aquesta definició fa que, pràcticament, qualsevol canvi pot ser considerat com a tal per cada Ajuntament. Aquest article hauria de quedar més concretat. Considerem que la reducció de superfície destinada al públic no pot suposar una modificació substancial perquè al disminuir l’aforament de l’activitat es redueix el seu risc.

EN QUANT A LES ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS (DISCOTEQUES, BARS MUSICALS I SIMILARS):

1. Amb caràcter previ a les al·legacions, es van posar de posar de relleu les peculiaritats del territori de la província de Lleida en relació a l’oci:

• Sector històricament “criminalitzat” per l’Administració.

• Sector que hauria d’estar recolzat i ser una figura de màxima col·laboració de l’Administració per la seva important funció social. Els establiments del sector són espais ordenants tècnicament i on s’afavoreix la música, la cultura i l’espectacle en general.

• Pressió normativa i inspectora molt forta sobre els nostres locals. Originada moltes vegades com a conseqüència dels problemes sorgits Barcelona (P. ex.: La problemàtica del vigilants de seguretat i la seva impossibilitat de contractació a comarques com la Vall d’Aran, Alt Urgell o pla de Lleida). Es va aconseguir crear la figura del controlador d’accés després de molts anys de reivindicacions.

• La pressió normativa i inspectora sobre el sector i l’evolució del mercat ha comportat que les discoteques de la província de Lleida hagin anat progressivament tancant les seves portes (P. ex.: Discoteca Wonder i Discoteca Wai-kiki).

2. S’han de modificar del Projecte de Llei aspectes com la definició de modificació substancial, la possibilitat de sancionar als treballadors, el manteniment de la figura del vigilant de seguretat, l’obligació de col·laboració dels denunciants per sorolls amb els nostres tècnics, l’obligació de disposar de sistemes de control d’aforament, el silenci administratiu com a regla general, la impossibilitat de transmetre llicències amb expedients en tràmit, o l’import desproporcionat de les sancions atesa la situació actual de crisi econòmica.

3. Mantenir l’horari diferenciat pels bars musicals i per les discoteques.

4. Modificació dels aspectes relacionats amb les activitats recreatives de caràcter extraordinari. Els Ajuntaments atorguen llicència municipal a particulars per celebrar activitats recreatives musicals en pavellons poliesportius o polivalents de titularitat municipal amb motiu de festes i revetlles populars. Aquests espais estan dissenyats per la pràctica de l’esport però no han estat expressament projectats per l’exercici d’activitats recreatives musicals.

5. La indeterminació del concepte “festes i revetlles populars” s’aprofita per particulars i Ajuntaments per realitzar activitats recreatives extraordinàries fora de les dates assenyades com a tals, amb clara competència deslleial cap al sector de l’hostaleria, que ha de complir els 365 dies de l’any amb tota la normativa vigent en matèria d’activitats recreatives, a més de la normativa laboral i fiscal d’aplicació.

6. Les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars, haurien de disposar a més de la llicència municipal, de l’informe favorable del Departament d’Interior de la Generalitat, per tal de comprovar el compliment de la normativa vigent d’aplicació.

7. L’art. 28 del Projecte de Llei preveu que les Administracions per la legalització d’un establiments de titularitat municipal o per efectuar espectacles públics i recreatives no hauran de tramitar un expedient de comunicació o de llicència, sinó que tant sols hauran d’acreditar documentalment que el local compleix amb la normativa. Caldrà veure, si posteriorment el Reglament estableix que s’entendrà per aquesta acreditació documental, o simplement aquest requisit facilitarà l’incompliment de la normativa. Creiem que aquesta simple acreditació documental va en detriment de la seguretat dels usuaris.

8. L’Associació de Discoteques i Sales de Festa de Lleida i Província va presentar 16 denuncies administratives davant el Servei Territorial del Joc i Espectacles a Lleida del Departament d’Interior de la Generalitat, durant l’any 2013 i el primer trimestre de l’any 2014, contra festes organitzades en pavellons municipals, celebrades fora de les dates de les festes majors de la població. Aquestes festes es van autoritzar pels Ajuntaments sota la cobertura de festes i revetlles populars, però s’havien d’autoritzar per la Generalitat de Catalunya. Únicament es van anul·lar dos activitats extraordinàries programades.

Per a més informació, podeu consultar amb el Servei Jurídic de la Federació d’Hostaleria de Lleida (Sr. Javier Portolés. Tel. 973.24.88.58. E-mail: jportoles@hostaler.org)

Documents Relacionats
Avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives

Al·legacions presentades per la Federació d’Hostaleria de Lleida a l’Avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives