Com tributaran a Renda els rendiments d’estalvi a partir de 2015

A partir de 2015 tots els guanys per venda d’actius tornaran a tributar en la base de l’estalvi de l’IRPF, independentment del període d’antiguitat des de la seva adquisició.

Actualment, si es ven un bé que es té en propietat, la seva tributació és diferent depenent del temps que fa que el vam adquirir:

  • Més d’un any des de l’adquisició. El guany o pèrdua patrimonial obtingut tributarà en la base d’estalvi de l’IRPF, a uns tipus entre el 21% i el 27%.
  • Menys d’una any des de la seva adquisició. El guany o pèrdua patrimonial s’integrarà en la base general de l’IRPF, tributant a un tipus que pot arribar al 52%.

A partir de 2015 tots els guanys i pèrdues tributaran en la base de l’estalvi, independentment del període en que s’hagin tingut en poder del declarant i, els tipus aplicables passaran a ser entre el 20% i el 24%.

Si ens els propers mesos es té la intenció de vendre algun actiu, com accions, adquirit amb menys d’un any d’antelació, seria convenient el següent:

  • Si s’obtindrà un guany amb la venda, s’ha d’esperà fins a gener de 2015 per vendre l’actiu, perquè tributarà per la base de l’estalvi i el tipus serà inferior.
  • Si  s’obtindrà pèrdues amb la venda, és convenient que es faci abans de final d’any, perquè es podran compensar en la base general i podrà haver un estalvi de fins el 52% de la quantitat compensada.

Exemple. En el mes de gener de 2014 es van adquirir 1.000 accions a 10 euros cada una. Suposem que la seva cotització augmenta a 14 euros l’acció, obtenint un guany patrimonial de 4.000 euros o disminueix fins els 7 euros i, obté una pèrdua patrimonial de 3.000 euros. Segons quan les vengui:

Exemple Tributacio rendiments estalvis 2015

Resumint, si creu que obtindrà guanys per la venda d’accions adquirides amb menys d’un any d’antiguitat, tributarà menys si les ven a partir del 2015.