Com s’haurà de fer el Registre de Jornada Laboral ?

El passat 12 de març es va publicar el Reial Decret Llei 8-2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Un dels punts a destacar i que ens afecta a totes les empreses, és l’obligació de registrar la jornada laboral dels nostres treballadors.

Us aclarim els punts més bàsics, perquè estigueu preparats en el moment de l’entrada en vigor:

Quan entra en vigor?

El pròxim 12 de maig

Quins treballadors han de portar aquest registre?

Tots els treballadors independentment de la seva jornada (completa, parcial)

L’empresa què ha de fer?

Ha de portar el registre diari o controlar que s’estigui fent. S’ha de fer constar l’entrada i sortida del treballador i les hores extres si s’han realitzat.
Una vegada finalitzat el mes s’ha de signar per les dues parts i entregar una còpia al treballador.

Quant temps s’han de guardar els registres?

S’han de guardar durant 4 anys.

Qui pot reclamar aquests registres?

Ho pot reclamar per revisar el mateix treballador, Inspecció de Treball i Seguretat Social i els representants dels treballadors.

En quin format s’han de gestionar els registres de jornada?

Qualsevol mitjà, sigui en paper o electrònic, és vàlid per poder dur la gestió.

Quines sancions es poden aplicar per incompliment dels registres de jornada?

Poden ser des dels 626 euros a 6.250 euros.

Què es vol evitar amb aquesta nova norma?

Hores extres sobre la jornada màxima anual, aixecar actes de liquidacions de quotes de la seguretat social i evitar que no es compleixi la jornada anual prevista per treballador.

Segons les estadístiques 25.802,60 treballadors en l’últim any (2018) fan hores extres, és per aquest motiu que s’ha endurit la norma i volen comprovar que les hores s’abonin al treballador sigui amb descans o en nòmina.

Els sectors on es fan més hores extres sense cobrar, és el sector de la indústria manufacturera, comerç, hostaleria i transport.

Us adjuntem l’estadística de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) i també uns documents d’Excel amb català i castellà per si voleu fer la gestió del registre en paper.

Documents Relacionats
Registre de jornada (Català)
Registre de jornada (Castellà)