Com afecta la normativa del criteri de caixa a les empreses que no estiguin en aquests règim a partir de 2014?

A partir de l’1 de gener de 2014 algunes empreses s’acolliran al règim especial del criteri de caixa. Això significa que liquidaran l’IVA repercutit a Hisenda, una vegada l’hagin cobrat. Aquest fet automàticament us afecta als que esteu en el règim general ja que, NO PODREU DEDUIR L’IVA SUPORTAT de les factures que us emetin aquestes empreses acollides al règim especial, fins que les hagueu pagat.

L’ empresa acollida al règim especial del criteri de caixa, HA DE fer menció expressa en les seves facturas que es troba en el “règim especial del criteri de caixa”,

Neix, així doncs, una nova obligació registral en el llibre registre de factures rebudes, ja que s’haurà d’indicar:

  1. -Dates del pagament, parcial o total de l’operació, amb indicació per separat de l’import corresponent, en el seu cas.
  2. -Indicació del mitjà de pagament.

En el model 347 anual (serà el de l’any 2014), haureu d’incloure els imports efectivament pagats, així com els meritats a 31 de desembre d’aquestes empreses en el R.E.C.C.