Certificat d’Eficiència Energètica

Un informem que el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis (publicat al BOE núm. 89 del 13/04/2013), estableix que a partir del dia 1 de juny de 2013 quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d’aquests, el certificat d’eficiència energètica o una còpia d’aquesta s’haurà de mostrar al comprador o nou arrendatari.

La presentació o posada a disposició als compradors o arrendataris dels certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, segons correspongui, serà exigible en tots els contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir del dia 1 de juny de 2013.

El Reial Decret estableix les condicions tècniques i administratives del certificat d’eficiència energètica, tant per als edificis de nova construcció com a per als existents.

L’obtenció del certificat d’eficiència energètica atorga el dret d’utilització, durant el termini de validesa del mateix, de l’etiqueta d’eficiència energètica.

Tots els edificis o unitats d’edificis de titularitat privada que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 500 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en lloc destacat i ben visible per al públic, quan els hi sigui exigible la seva obtenció. Per a la resta dels casos, l’exhibició pública de l’etiqueta d’eficiència energètica serà voluntària, i d’acord amb allò que estableixi l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

Per tant, us recomanem que tingueu en compte aquesta nova normativa, que us adjuntem.

La Federació disposa de diferents empreses especialitzades que us poden assessorar i gestionar el certificat.

Document Relacionat
Real Decreto 235-2013 Certificación Eficiencia Energética Edificios