El CCAM obre la convocatoria d’ajuts pel 2017 per empreses

S’ha obert la convocatòria per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ( CCAM ) per la concessió de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors. En aquests ajuts també hi estan inclosos els bars i restaurants.

Beneficiaris
Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Agències de viatges detallistes.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015). S’exclou expressament l’artesania alimentària.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona.

Accions subvencionables

Programes:

 1. Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.
 2. Programa per a la transformació digital.
 3. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
 4. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans

Despeses subvencionables

Annex 2 de les Bases Reguladores

Requisits

Els/les beneficiaris/àries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen a continuació han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Termini de realització

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2017.

Dotació pressupostària

3.500.000,00 euros

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

Termini de presentació

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 18 de setembre de 2017 i acaba el dia 18 d’octubre de 2017.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 7449 – 06/09/2017)
Bases reguladores (DOGC núm. 7419 – 25/07/2017)