Catalunya al cap davant amb el nombre de restaurants

Els restaurants suposen prop d’un 24 % dels establiments del sector hostaler , sector en el qual s’inclouen també els bars , cafeteries i allotjaments turístics , segons la base de dades de FehrData en què es recullen les dades del conjunt d’aquest sector . Aquests establiments són els més nombrosos només per darrere dels bars .

En conjunt , Catalunya , Madrid , Andalusia i València , són les comunitats que concentren la major part dels restaurants , més del 60% del total . Catalunya se situa en primer lloc amb el 20 % dels establiments , seguida d’Andalusia , on es concentren el 15% , Madrid ( 14% ) i València ( 12% ) . La resta es troben entre el 6 % de les Canàries i Galícia , i l’1% de Cantàbria , Extremadura , Navarra i la Rioja .

RestaurantsCatalunya

De les principals províncies , Madrid , Barcelona, ​​València i Sevilla són les que en conjunt reuneixen el major nombre de restaurants . Només les dues primeres compten amb més d’una quarta part d’establiments , amb el 27,5 % del total . Entre elles , Madrid se situa en primer lloc amb un 39,5 % dels restaurants , seguida de Barcelona amb un 38,6% , i per darrere València i Sevilla , amb un 14,7 % i un 7,2% de locals , respectivament .

La majoria són de preu mitjà

FehrData distribueix els restaurants segons el preu de la seva tiquet mitjà diferenciant entre ells els restaurants de gamma alta, els de preu mitjà , els restaurants econòmics i un últim grup , segons el tipus de servei , formats per restaurants de servei ràpid i take away . La major part són restaurants de preu mitjà , que representen més d’un 57% del total , als quals els segueixen els restaurants econòmics , que suposen un 22,7% , els de servei ràpid i take away , 11,4% i per últim els de gamma alta que són els minoritaris i representen el 8,5% restant .

Tot i que aquests últims són minoritaris destaquen per la seva representativitat en algunes comunitats autònomes on la concentració d’establiments d’aquesta categoria supera la mitjana del conjunt nacional . Al País Basc representen el 13,4% del total de categories , a La Rioja , el 10,6% , seguides de Cantàbria ( 9,8% ) , Navarra ( 9,6% ) i Madrid ( 9% ) . En totes elles , però, s’han vist reduïts el 2013 respecte l’any anterior . A la banda contrària , a Galícia i Balears ha augmentat aquest tipus d’establiments , arribant a situar també per sobre de la mitjana amb un 8,8% de locals a la primera i un 8,6% , en la segona. A més a les comunitats autònomes de Cantàbria , la Rioja , Navarra i el País Basc , els restaurants de gamma alta superen en nombre als de restauració ràpida i take away , al contrari que succeeix a la resta de comunitats .

A nivell nacional , el nombre de restaurants s’ha vist reduït respecte al 2012 en totes les categories . Depenent de les comunitats han baixat o augmentat un tipus d’establiments o altre , encara que a Cantàbria , Catalunya i Madrid , ho ha fet en totes les categories . Destaca , per la seva banda , Balears , on ha augmentat el nombre de totes les categories d’establiments per sobre del 10 %.

1,7 restaurants per cada 1.000 persones

Segons el nombre d’habitants , a nivell estatal hi ha una mitjana de 1,7 restaurants per cada 1.000 persones situant-se en 2013 quatre comunitats autònomes per sobre . Balears se situa al capdavant, amb 3,4 establiments , seguida de les Canàries , amb 2,3 , Catalunya , amb 2,1 i la Comunitat Valenciana , amb 1,9 . En el mateix nivell que el nacional se situen Astúries , Cantàbria , i la Comunitat de Madrid , que han reduït la seva mitjana respecte al 2012 , any en què es trobaven per sobre .

Entre les províncies amb major nombre de restaurants , Barcelona i Madrid són les que més establiments tenen per habitant , amb 1,9 i 1,7 locals per cada 1.000 habitants , respectivament . A elles els segueix València amb 1,6 i Sevilla , amb 1 .

Font
www.hosteleriadigital.com