Canvis per als habitatges d’ús turístic amb el nou Decret d’habitatge i lloguer

El passat 6/03/2019 va entrar en vigor el Reial Decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

Per al sector turístic aquesta normativa té efectes sobre els habitatges d’ús turístic. El nou Reial Decret-llei millora l’exclusió de l’habitatge d’ús turístic a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i s’estableix una remissió clara a la normativa turística que regula els pisos turístics.

La nova normativa reprèn les limitacions al lloguer turístic a les comunitats de propietaris, modificant la Llei sobre Propietat Horitzontal. En concret, s’estableix la possibilitat de limitar o condicionar l’exercici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic a les comunitats de propietaris, que requerirà el vot favorable de les tres cinquenes parts del total dels propietaris que, a la vegada, representin les tres cinquenes parts de les quotes de participació.

Així mateix, a les comunitats de propietaris es requerirà aquesta mateixa majoria per adoptar l’acord pel qual s’estableixin quotes especials de despeses o increment en la participació de les despeses comuns de l’habitatge d’ús turístic, sempre que aquestes modificacions no suposin un increment superior al 20%.

Aquests acords no tindran efectes retroactius.

Si teniu algun dubte, us podeu adreçar al Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA (Sr. Javier Portolés. Tel.: 973.24.88.58. E-mail: jportoles@hostaler.org)