Campanya de requeriments de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials per les terrasses d’hostaleria

HOSTALERIA DE LLEIDA ha tingut coneixement que la Delegació Territorial a Lleida de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de requeriments a tots els establiments d’hostaleria de la ciutat de Lleida que tenen atorgada una concessió administrativa, com ara una llicència municipal de terrassa, per tal que presentin l’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials (model 600).

La informació referent a les concessions administratives i llicències municipals de terrassa de la ciutat de Lleida ha estat obtinguda en resposta a una petició d’informació que li va fer l’ATC a l’Ajuntament de Lleida. És possible que el mateix organisme hagi fet la mateixa petició d’informació a altres Ajuntaments.

Tot i que l’aplicació d’aquest impost estava prevista al Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, la Generalitat no havia exigit mai fins ara el seu pagament. Aquest impost és totalment independent del pagament a l’Ajuntament de la taxa per ocupació de la via pública.

El Reial Decret Legislatiu 1/1993 equipara a les concessions administratives, les llicències municipals d’ocupació de la via pública amb taules i cadires perquè s’atribueix al titular d’un establiment d’hostaleria amb terrassa un ús privatiu o d’aprofitament especial de la via pública, originant un desplaçament patrimonial al seu favor.

Ara la Generalitat, amb aquests requeriments està exigint el pagament amb caràcter retroactiu dels exercicis 2016, 2017 i 2018. D’altra banda, pel que fa a l’exercici 2019, en la majoria de casos, es trobarà en període voluntari de pagament. El tipus impositiu és del 4%.

La base imposable està constituïda pel valor real del dret originat per la concessió (llicència). Normalment es té en compte el cànon anual (si és superior a un any es capitalitza el cànon anual al 10%).

No compartim l’actuació de l’Administració en requerir directament aquest impost, reclamant interessos, recàrrecs i sancions, en lloc de fer una campanya divulgativa des de l’inici per facilitar el compliment voluntari d’aquest impost.

Fetes les consultes corresponents, us aconsellem atendre el requeriment de l’ATC en el termini concedit per tal d’evitar recàrrecs i que regularitzeu la vostra situació. No obstant això, l’exigència d’aquest impost és discutible per una possible doble imposició en relació a la taxa municipal de terrasses. Per tant, dir-vos que al moment de contestar el requeriment, un cop pagat l’impost, existeix la possibilitat de manifestar el desacord amb el criteri aplicat per l’ATC i reservar-se l’exercici de les accions legals corresponents.

Per últim, us informem que HOSTALERIA DE LLEIDA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Lleida, com ja va fer l’any passat, l’ampliació en 30 minuts de l’horari vigent de tancament de les terrasses de la ciutat de Lleida, de diumenge a dijous en el període comprès entre l’11 de maig i el 29 de setembre per aquest any 2019. Estem a l’espera que l’Ajuntament de Lleida dicti el Decret d’Alcaldia autoritzant aquesta ampliació de l’horari de tancament de les terrasses. Un cop es dicti aquest Decret d’Alcaldia us ho comunicarem.

Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb HOSTALERIA DE LLEIDA, tel. 973.24.88.58.