Campanya de requeriments de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) per les terrasses d’hostaleria

HOSTALERIA DE LLEIDA ha tingut coneixement que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de requeriments a tots els establiments d’hostaleria de la ciutat de Lleida que tenen atorgada una concessió administrativa, com ara una llicència municipal de terrassa, per tal que presentin l’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (Model 600). L’ITP és totalment independent del pagament a l’Ajuntament de la taxa per ocupació de la via pública.

Els requeriments es basen en la informació sobre concessions administratives obtinguda de l’Ajuntament de Lleida, i possiblement l’ATC l’hagi requerit a altres ajuntaments per a obtenir la mateixa informació.

Cal dir que fins ara, la Generalitat, no havia exigit el pagament d’aquest impost tot i haver estat en vigor des de fa temps. De manera que amb aquests requeriments s’exigeix el pagament amb caràcter retroactiu dels exercicis 2016, 2017 i 2018.

D’altra banda, pel que fa a l’exercici 2019, en la majoria de casos, es trobarà en període voluntari de pagament, per la qual cosa us recomanem que valoreu si us trobeu afectats per aquesta obligació. Per a calcular anualment l’impost, generalment, es prendrà com a base imposable el valor real del dret originat per la concessió i s’hi aplicarà el tipus impositiu del 4%.

No compartim l’actuació de l’Administració en requerir directament aquest impost, reclamant interessos, recàrrecs i sancions, en lloc de fer una campanya divulgativa des de l’inici per facilitar el compliment voluntari d’aquest impost. A més, l’exigència d’aquest impost seria discutible per una possible doble imposició en relació a la taxa municipal de terrasses.

Per tant, us aconsellem en primer lloc, estudiar el vostre cas per liquidar en termini voluntari, si escau, l’Impost de Transmissions Patrimonials. Per al càlcul de la liquidació cal disposar del rebut de pagament de la taxa municipal de terrasses.

En segon lloc, en cas d’haver rebut un requeriment relatiu als exercicis 2016, 2017 i 2018, és recomanable atendre’l en els terminis establerts per tal de regularitzar la situació i d’evitar recàrrecs i sancions. Per atendre aquests requeriments cal presentar la llicència municipal de terrassa.

Des d’Hostaleria de Lleida ens posem a la vostra disposició per ampliar aquesta informació i resoldre les qüestions que se us plantegin. Així mateix, us oferim el serveis d’estudi i atenció dels possibles requeriments que rebeu i de presentació de les liquidacions de l’ITP. Contacteu amb nosaltres a través del 973 24 88 58.