Càlcul de l’aforament de bars, restaurants i zones comuns dels hotels i allotjaments turístics.

Pel que fa a l’aforament de bars i restaurants, tant el ja derogat Decret 239/1999, de 31 d’agost, com el vigent Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, estableixen que a la llicència municipal d’activitat o comunicació prèvia ha de constar l’aforament màxim permès.

Si la vostra llicència d’activitat que teniu és anterior a les normatives que us hem indicat anteriorment, i el vostre Ajuntament no va adaptar la vostra llicència fent constar l’aforament, el podeu trobar al projecte tècnic que vàreu presentar a l’Ajuntament sol·licitant la llicència d’activitat. En aquest projecte, el tècnic que el va redactar, havia de fer constar el càlcul d’ocupació, és a dir, l’aforament del vostre establiment.

En el cas dels hotels i allotjaments turístics, en el projecte tècnic que vàreu presentar a l’Ajuntament sol·licitant la llicència d’activitat, el tècnic redactor del projecte també havia de fer constar el càlcul d’ocupació de les zones comuns.

Si tampoc trobeu el projecte tècnic que vàreu presentar a l’Ajuntament, o no consta l’aforament del bar i restaurant o de les zones comuns de l’hotel, actualment el Codi Tècnic de l’Edificació (aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, i les seves posteriors modificacions) al seu Document Bàsic SI – Seguretat en cas d’incendi, a la Secció SI 3 Evacuació d’ocupants, estableix que s’hauran de tenir en compte les densitats establertes per cada ús i dependència, i que per les activitats de bar i restaurant i zones comuns d’hotels us indiquem a continuació:

Per exemple, per calcular l’aforament de la zona del menjador d’un restaurant (zona de persones assegudes), l’ocupació és 1,5 m²/ persona, amb un menjador de 85 m² de superfície útil, l’aforament serà de 56,66 persones (es poden considerar 57 persones).

Si el menjador de 85 m² és de restaurant de “menjar ràpid”, l’ocupació és 1,2 m²/persona i l’aforament seria de 70,83 persones (Es poden considerar 71 persones).

Us facilitem la Taula de densitats sencera de la Secció SI 3 Evacuació d’ocupants Document Bàsic SI – Seguretat en cas d’incendi, del Codi Tècnic de l’Edificació.

Per usos diferents als que figuren en aquest article o si teniu algun dubte sobre com calcular l’aforament del vostre establiment o d’alguna de les zones comuns, consulteu a HOSTALERIA DE LLEIDA (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org), que disposa d’un servei tècnic que us pot assessorar.