Avís de notificacions electròniques de l’Agència Tributària a les Societats Mercantils

Us recordem que l’Agència Tributaria , ja des de fa uns mesos, envia a les Societats Mercantils les notificacions a través de la seva plataforma on-line i notifica mitjançant un correu electrònic a l’interessat l’avís d’aquesta. Us recomanem que no us confieu amb la rebuda d’aquest avisos i que entreu setmanalment a l’apartat de notificacions electròniques de l’Agència Tributaria per tal de comprobar-ho.

Es bo introduir aquesta rutina de treball, ja que en el cas d’haver algun problema al la rebuda de l’avis us exposeu a perdre els terminis d’al·legacions i incórrer amb sancions innecessàries.

Amb aquest nou procediment canvia susbtancialment el sistema de càlcul de la data límit per tal de fer efectives les  liquidacions o respostes als requeriments, ja  que  si la notificació s’obre dins els 10 dies que s’ha rebut, la data efecte serà la de l’accés al correu, si es posterior als 10 dies la data efectiva és la de la recepció de la notificació.

Les notificacions es mantindran a la bustia de la DEH ( Delegación de Economia y Hacienda) durant un període de 30 dies naturals i si s’han llegit es podran consultar tantes vegades ens sigui necessiti. Passat aquest plaç només es podran consultar a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

El sistema és obligatòri per les Societats Mercantils i us teniu que donar d’alta a través del mateix enllaç per accedir a les notificacions. També és necessari tenir un certificat digital de la FNMT per tramitar el procés d’alta al servei.

Per qualsevol aclariment sobre aquest tema no dubteu a trucar al Departament Fiscal. Tel. 902 24 88 58

Documentació relacionada
Fullet informatiu