Atenció amb el wifi del teu establiment: Consells legals per a l’hostaler.

Avui en dia tothom espera tenir wifi quan accedeix a un establiment hostaler. Si un local del nostre sector no disposa de wifi i vol continuar obert, en poc temps n’haurà de tenir.

Si oferim un ús “domèstic” del wifi als clients, algú a qui li facilitem la contrasenya pot entrar a la nostra xarxa, amb el risc que això suposa.

HOSTALERIA DE LLEIDA ha fet una consulta a la FEHR (Federación Española de Hosteleria y Restauración) sobre els requisits legals a complir per tenir wifi en bars i restaurants, davant la popularització d’aquest servei als establiments del sector. Tot i que oferim el servei wifi de forma gratuïta, no ens eximeix del compliment d’aquests requisits legals. En aquest article us resumim les principals conclusions.

Des del moment en que l’hostaler ofereix el servei de wifi al seu bar o restaurant, es converteix en un prestador de serveis d’intermediació, segons defineix l’Annex de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Si l’hostaler simplement té instal·lat un reuter al seu establiment i li està donant la contrasenya als seus clients, per norma general està infringint una sèrie d’obligacions establertes a l’article 10 i següents de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic en quant a la informació, seguretat, retenció de dades (LOPD), atès que la majoria d’hostalers no tenen capacitat per gestionar aquestes obligacions legals.

Les empreses que ofereixen el servei d’accés a internet a través de xarxes wifi pròpies han de complir amb les obligacions que fixa la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, entre les quals es troben:

1. Deure de complir amb la normativa de protecció de dades.

Al sol·licitar i requerir dades personals necessàries per identificar als clients abans de donar accés a la xarxa wifi, s’ha de complir amb la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)  i el seu Reglament de desenvolupament (Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre).

Les empreses tenen l’obligació de notificar les fallides de seguretat que poden afectar a dades de caràcter personals a les autoritats nacionals competents i, en alguns casos, també als abonats i particulars afectats.

L’incompliment de la normativa de protecció de dades pot donar lloc a infraccions lleus (sancionades amb multa de 900 a 40.000 €), greus (sancionades amb multa de 40.001 a 300.000 €) o molt greus (sancionades amb multa de 300.001 a 600.000 €).

2.Obligacions d’informació sobre seguretat.

Els proveïdors de serveis d’intermediació establerts a Espanya que realitzin activitats consistents en la prestació de serveis d’accés a internet estaran obligats a informar als seus clients de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, sobre els mitjans i eines que augmenten la seguretat en l’ús de la xarxa, així com de les possibles responsabilitats en què poden incórrer per l’ús d’internet amb fins il·lícits.

Sanció: L’incompliment de les obligacions d’informació sobre seguretat, es pot sancionar com una infracció lleu amb multa de fins a 300.000 €.

Obligació de facilitat dades dels usuaris necessàries per a la seva identificació i restricció en la prestació de serveis.

En cas que els usuaris mitjançant el servei wifi cometin algun delicte o atemptin contra principis com l’ordre públic, la joventut i la infància, salut pública, dignitat personal, propietat intel·lectual, no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, seguretat pública i defensa nacional. Els òrgans competents amb l’objecte d’identificar al responsable que està realitzant la conducta presumptament vulneradora, prèvia autorització judicial podran requerir als prestadors de serveis la cessió de dades que permetin aquesta identificació a fi que puguin comparèixer al procediment.

Sanció: Multa de fins 30.000 € o fins a 150.000 €, en cas que l’incompliment sigui significatiu.

3.Obligació de conservació de dades.

Quan s’actua com a proveïdor de serveis de wifi i operadors, s’hauran de conservar les dades generades o tractades en el marc de la prestació de serveis de comunicacions electròniques, per a la cessió de dites dades als agents facultats “sempre que li siguin requerits a través de la corresponent autorització judicial amb fins de detecció, investigació i enjudiciament de delictes greus contemplats al Codi Penal o a les lleis penals especials”.

Sanció: L’incompliment de les obligacions indicades, constitueixen una infracció molt greu regulada a la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, sancionat amb multa per import no inferior al tant, ni superior al quíntuple, del benefici brut obtingut com a conseqüència dels actes i omissions en què consisteixi la infracció. A més de la possible inhabilitació fins a cinc anys de l’operador que presti servei de comunicacions electròniques. Quan es tracti d’una persona jurídica, es podrà imposar una multa de fins a 60.000 € en el cas de les infraccions molt greus als seus representants legals o a les persones que integrin els òrgans directius que hagin intervingut a l’acord o decisió.

El règim de responsabilitat que li pot generar aquesta prestació del servei wifi a l’hostaler està regulat als articles 13 i següents de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. L’article 14.1 d’aquesta Llei estableix una previsió d’exclusió de responsabilitat per la informació transmesa, sota els requisits de:

1. No haver originat la transmissió.
2. No haver modificat dades.
3. No haver seleccionat les dades ni els destinataris de dits fitxers.

4.Recomanacions

Per tal d’evitar problemes legals i aquestes importants sancions, des de FEHR recomanen que seria convenient contractar un servei wifi segur que gestioni, tant a nivell pràctic, donar la cobertura, com a nivell administratiu, tota aquesta informació.

Per a què l’hostaler quedi exclòs de la responsabilitat que us hem indicat anteriorment s’hauria d’establir que tenim els mitjans necessaris per prestar el servei wifi, la qual cosa suposa que si el prestem de forma “casera”, s’incompleix la normativa com identificar a les persones que es connecten. Per tant, podria passar que l’hostaler no quedaria exclòs d’aquesta responsabilitat (Per exemple: descàrregues il·legals, arxius relacionats amb pedofília, etc.).

A més, hi ha altres problemes accessoris per a l’hostaler, no tant jurídics com pràctics, com que no es tregui la rendibilitat desitjada al servei wifi degut a què no es pot controlar el temps màxim que un usuari està connectat a la nostra wifi gratis. Així mateix, un veí pot estar connectat hores, dies o mesos, fins que no canviem la contrasenya, utilitzant el nostre wifi sense pagar i consumint ample de banda que perjudiqui l’experiència de la resta de clients, o que una persona amb una consumició mínima estigui ocupant un espai del nostre local durant tot el dia.

En resum, per poder oferir el servei wifi en un establiment d’hostaleria s’ha de complir la normativa en quan al tractament legal de la informació, identificació i protecció de dades, i es molt dubtós el poder-la complir si prestem aquest servei de forma “casera”.

Per últim dir-vos que, a banda del compliment de la normativa, actualment existeixen eines que compleixen amb els requisits legals per oferir el servei i que, a més, son una nova via per fer marketing, promocionar nous productes, conèixer el @ del client, etc.

Des d’HOSTALERIA DE LLEIDA estem buscant un proveïdor que ens ofereixi aquesta solució al millor preu.

Article Relacionat
Què implica donar servei wifi dins d’un local d’hostaleria?