S’obren les sol·licituds d’ajuts de Lleida Ciutat, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp i Torres de Segre pel tancament perimetral del mes de juliol

La partida d’ajuts que rep Lleida formen part de la bossa de 4 milions d’euros que es reparteix als municipis d’Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre, tots de la comarca del Segrià, per les pèrdues a causa de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual es van adoptar noves mesures de restricció especials als municipis de la comarca del Segrià.

Les sol·licituds es poden presentar electrònicament, a partir de la mitjanit d’avui, (00.00 h de divendres, 30 d’octubre fins al dijous 12 de novembre a les 23:59), a través de https://www.paeria.cat/ajutscovid que porta a l’E-Seu de l’Ajuntament de Lleida.

Requisits per demanar els ajuts

Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada.

Únicament poden ser beneficiàries les persones i empreses a les quals aquesta situació els ha comportat una disminució de la seva facturació durant el mes de juliol de 2020, com a mínim, d’un 50 % respecte al mes de juliol de l’any anterior.

La presentació únicament es pot fer telematicament amb alguns del certificats que es relacionen a l’enllaç anterior.

Poden sol·licitar aquesta nova línia d’ajuts

• Les persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment físic de comerç al detall, de comerç amb degustació, restauració (cafeteries, bars i restaurants) activitats recreatives musicals, establiments d’allotjament turístic o de serveis professionals assimilats al comerç al detall.

• Als efectes de les bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

• L’activitat de serveis professionals assimilats al comerç al detall també comprèn els següents: tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions de calçat, roba i electrodomèstics, tintoreria i bugaderia, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, activitats de tatuatges i pírcings, serveis de menjar preparat i càtering, centres o clíniques veterinàries, gimnasos i restauració, incloses cafeteries, bars i restaurants.

• A més, s’hi inclou l’activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris com ara productes de drogueria, perfumeria i cosmètica; articles per a la higiene i neteja personal, joieria, rellotgeria, accessoris per a noves tecnologies i bijuteria. Equipament de la llar: productes tèxtils, confeccions per a la llar; catifes, electrodomèstics; parament de la llar, ferreteria, adornaments, regals; altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; llavors, flors, plantes Equipament de la persona: tota mena de peces de vestir; llenceria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i d’imitació; bosses de mà, i bosses de viatge i accessoris.

Quantia dels ajuts

Aquests ajuts, d’acord amb un procediment de concessió de concurrència no competitiva, es concreten en 2.000 euros per persona beneficiària i 400 euros per persona titular activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris.

Documentació necessària

Full de transferència bancària (ha d’anar segellat pel banc)