Aprovat el salari mínim interprofessional i l’increment de bases màximes pel 2017

El RDL 3/2016 encomana al Govern, en la disposició addicional única, fixar el salari mínim interprofessional per a 2017 aplicant un increment del 8% respecte de l’establert pel 2016. L’import per l’any 2017, que s’aprovarà pel corresponent Reial Decret, quedarà fixat en, 23,59 euros diaris o 707,62 euros anuals.

El Reial Decret que aprovi el SMI per 2017 determinarà a més, l’afectació de l’increment a les referències al salari mínim interprofessional contingudes en els convenis col·lectius vigents a la seva entrada en vigor, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada .

A partir de l’1.1.2017, les quanties del límit màxim i de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social, s’incrementen en un 3% respecte a les vigents de l’any 2016.

L’increment s’aplica tant en el Règim General com en el Règim Especial de Treballadors Autònoms inclosos. En el Règim General de la SS, l’increment suposa fixar l’import del límit màxim i de la base màxima de cotització per a l’any 2017 a 3.751,26 euros (3.642 euros el 2016). Aquest mateix import constituirà la base màxima establerta amb caràcter general en el RETA (autònoms). L’import de la retribució que excedeixi d’aquestes quanties no estarà subjecte a cotització.

Els increments d’aquests conceptes i del límit màxim de les pensions que es realitzin en el futur, s’ajustaran a les recomanacions efectuades per la Comissió Parlamentària Permanent d’Avaluació i Seguiment dels Acords del Pacte de Toledo i els acords en el marc del diàleg social.

Nota

L’import de la base màxima i del límit màxim de cotització es fixen, per a cada exercici, en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i a l’Ordre de desenvolupament de les normes de cotització.