Ajuts Pla d’Impuls al Medi Ambient PIMA SOL

S’han publicats recentment els ajuts per a actuacions de renovació d’infraestructures hoteleres per disminuir les seves emissions de CO2 entre un 40 i un 70%.

El Pla d’Impuls al Medi Ambient PIMA SOL promou la reducció de les emissions directes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a través de reformes associades a modificacions de les instal.lacions i millores en el control i gestió dels edificis. Amb aquestes reformes es pretén que en el sector turístic s’incorporin mesures de reducció d’energia i aigua per reduir els costos d’explotació i recuperar així part de la inversió.

Els projectes de rehabilitació energètica han de complir les condicions mínimes establertes en el Pla i cal que els hotels aconsegueixin millorar en dues lletres la seva qualificació energètica o aconseguir-ne com a mínim la B.

Els detalls sobre les condicions d’elegibilitat dels projectes i la compra del CO2 reduït s’estableixen en el Reial decret 635/2013 que trobareu al següent enllaç: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/pima-sol.aspx

Entre les mesures possibles a introduir per aconseguir reduccions d’emissions de CO2 es troben les actuacions sobre l’envoltant (façana i coberta) i les finestres, millores en els aïllaments, introducció de sistemes de control a la climatització i en la il•luminació, sistemes d’escalfament d’aigua per plaques, sistemes de climatització passius a través d’una millor arquitectura, equips més eficients en calor i fred, geotèrmia i biomassa en climatització, sistemes de gestió eficient de l’aigua i moltes altres mesures que es podran consultar en els documents de suport del pla.

Els titulars d’hotels podran presentar les sol·licituds fins l’1 de desembre de 2014 amb:

Proposta d’inversió, amb certificació energètica de l’edifici i situació de partida.
Definició de la inversió en rehabilitació energètica, amb:
descripció tècnica suficient de les mesures d’estalvi i eficiència energètica.
millores esperades tant en eficiència energètica com en emissions de CO2, a mantenir durant un període de 15 anys.
data estimada d’acabament de les obres, mai posterior al 31.12.16