Ajuts per la renovació i rehabilitació de la planta hotelera de Catalunya

El passat 9 de setembre es va publicar l’ORDRE EMO/277/2014 en la que s’aproven les bases reguladores per a la concessició d’ajuts als hotels per rehabilitar la planta hotelera a Catalunya, destinant-t’hi 4 milions de euros.

En que consisteix?

A través de ICF (Institut Català de Finances) s’aplicarà una bonificació de 2 punts del tipus d’interès als préstecs concedits.

Quin objectiu té?

Rehabilitar i renovar els establiments hotelers per tal de millorar la seva competitivitat. Les obres que es realitzin han de representar una millorar en la qualitat de l’experiència turística i ajustar-se a les directius del Pla Estratègic, com per exemple la millora de l’eficiència energètica i l’accessibilitats.

Qui pot ser beneficiari de l’ajut?

Totes les petites i mitjanes empreses, que tinguin seu social o activitat a Catalunya. titulars d’un establiment hoteler amb més de 25 anys d’antiguitat, ubicat en un municipi amb una població censada inferior a 50.000 habitants i que estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.

Quins límits pel finançament es requereixen?

Una inversió mínima de reforma per llit segons la categoria de l’establiment:

CATEGORIA
INVERSIÓ MÍNIMA/LLIT
Gran Luxe 12.390’91€
5* 9.653’72€
4* i 4s 7.538’72€
3* 6.305’83€
2* 5.953’33€
1* 5.689’38€

 

Es tindrà en compte també:

  1. Els establiments que ja hagin realitzat reformes que es puguin encabir en aquesta convocatòria durant els 3 anys previs a la data de sol.licitud podran descomptar de l’import mínim de reforma la inversió ja realitzada, d’aquesta manera si ja han fet obres en aquest perióde i en fan de noves es podran beneficiar de la mesura, sempre que es la suma de la inversió sigui com a mínim exigit.
  2. El projecte ha de complir amb les exigències mínimes d’eficiència energètica i d’accessibilitata.
  3. El termini d’execució de les actuacions serà de màxim 2 anys comptats a partir de la concessió del préstec
  4. L’import màxim del préstec  per empresa o grup no podrà ser superior a 2.000.000 € ni inferior a 100.000€

 Quin és el termini de presentació?

El periode de presentació de les sol.licituts finalitza el proper 31 de desmbre de 2014 o bé fins que s’exhaureixi el pressupots.

Com i on s’ha de presentar?

Les sol.licituds s’han de presentar segons model normalitzat  que estarà disponible  al Canal Empresa al web de l’Oficina Virtual de tràmits i a la web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat

Es presentaran peresencialment a la Xarxa d’Oficines de gestió empresarial.