Ajuts pel sector de les intal·lacions juvenils

La Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Presidencia ha publicat el Decret Llei 47/2020 de Mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, i de mesures en el sector de les cooperatives.

Objecte

Ajut extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils.

S’estableix un ajut extraordinari d’emergència, en forma de prestació econòmica de pagament únic, destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils. Aquest ajut té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, a causa de les noves mesures que adopta la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Mesures urgents aplicables a les societats cooperatives catalanes

De manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector pot convocar amb l’antelació mínima i màxima que consideri pertinent les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, sempre tenint en compte la urgència de l’acord que cal adoptar.

Aquesta convocatòria es pot efectuar telemàticament. En tot cas, és responsabilitat del Consell Rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que els socis i sòcies puguin rebre la convocatòria i concórrer a la sessió de l’assemblea amb les garanties pertinents.

De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, es pot celebrar l’assemblea general, tant ordinària com extraordinària, i es poden adoptar acords mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels socis i sòcies.

Les reunions que se celebrin d’aquesta manera s’entenen que han tingut lloc al domicili social de la cooperativa.

Igualment, fins al 31 de desembre de 2021, les persones sòcies poden participar a l’assemblea emprant mitjans virtuals, encara que aquests no estiguin previstos als estatuts socials.

Beneficiaris

Ajut extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils que preveu la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que no es trobin en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que regula l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Característiques
Només es pot sol·licitar un ajut per cada instal·lació juvenil. En cas que es presenti més d’una sol·licitud per una mateixa instal·lació juvenil, no s’acumulen. Només es considera vàlida la primera sol·licitud i les següents no s’admetran. No obstant això, l’òrgan gestor, si escau, pot valorar conjuntament les diverses sol·licituds presentades per a una mateixa instal·lació, a fi de determinar quina és la sol·licitud vàlida que s’ha de tramitar.

Dotació pressupostària
3.500.000,00 euros

Quantia
La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça registrada de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.

Lloc de presentació
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de l’ajut i la seva justificació s’han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions, que estaran disponibles a l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort