Ajuts del Programa la Caixa Ocupació Jove destinats al foment de l’ocupació estable i de qualitat

L’ Obra Social de la Caixa ha obert els Ajuts del Programa la Caixa Ocupació Jove  destinats a fomentar la generació d’ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en concret són les següents:

 • Ajudes de SIS (6) mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
 • Ajudes d’un màxim de DOTZE (12) mesos a la contractació indefinida realitzada fins el 15 de setembre de 2017, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cadascun fins a aconseguir la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.
 • Ajudes d’un màxim de SIS (6) mesos a la contractació indefinida realitzada del 16 de setembre de 2017 fins al 28 de febrer de 2018, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

A més, la Fundació Bancària “la Caixa” procedeix a aprovar la primera convocatòria de les ajudes a la contractació destinades a fomentar la generació d’ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en les presents bases reguladores:

 • Les empreses i autònoms.
 • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Les persones destinatàries finals de les ajudes previstes en les presents bases reguladores són les persones joves que compleixin els requisits següents:

 • a) Estar inscrites i ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.
 • b) Tenir una edat compresa entre els 16 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment de formalització del contracte subvencionat.
 • c) Estar al dia del compliment dels requisits per accedir a l’ajut, és a dir, no haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte subvencionat.

Despeses subvencionables

Són subvencionables els costos salarials de la persona jove treballadora derivats dels contractes formalitzats a l’empara de les presents bases reguladores.

Característiques

 • Es podran concedir ajudes per un màxim de 10 persones joves per entitat o empresa (entenent-se, per NIF) i convocatòria.
 • L’ajuda concedida a l’empara de les presents bases reguladores no podrà superar el 80% del cost salarial de la persona jove contractada corresponent al període subvencionat.

Termini de realització

El període de subvencionabilitat de la despesa dels ajuts concedits en el marc de la present convocatòria serà del 7 de març de 2017 al 30 de setembre de 2018 -ambdós inclosos-.

Dotació pressupostària

Els recursos econòmics destinats al finançament de les ajudes regulades en les presents bases reguladores ascendeixen a 20.000.000 euros en termes d’ajuda del Fons Social Europeu, pressupost que, juntament amb el cofinançament de 1.765.154 euros aportada per la Fundació Bancària “la Caixa”, suposa un pressupost total de 21.765.154 euros.

Quantia

Per cada contracte de durada determinada (temporal) subvencionat a l’empara de les presents bases s’atorgarà un ajut de 4.200 euros, corresponent a una quantia fixa de 700 euros mensuals durant els SIS (6) primers mesos de contracte. En cas que la durada del contracte subvencionat sigui inferior al període mínim de permanència de SIS (6) mesos, no és procedent cap tipus de ajuda.

Per cada contracte indefinit, formalitzat fins el 15 de setembre de 2017, subvencionat a l’empara de les presents bases s’atorgarà un ajut que podrà constar d’entre una i tres fases:

 • Una primera fase d’ajuda de 4.800 euros, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els SIS (6) primers mesos de contracte (període de permanència mínima).
 • Una segona fase d’ajuda de 2.400 euros addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800 euros mensuals per cada un dels TRES (3) mesos immediatament posteriors al període mínim inicial de permanència de SIS (6) mesos.
 • Una tercera fase d’ajuda de 2.400 euros addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant un nou i últim període addicional i consecutiu de TRES (3) mesos

Per cada contracte indefinit, formalitzat entre el 16 de setembre de 2017 i el 28 de febrer de 2018, subvencionat a l’empara de les presents bases es atorgarà un ajut màxim de 4.800 euros, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els SIS (6) primers mesos de contracte. en cas que la durada del contracte subvencionat sigui inferior al període mínim de permanència de SIS (6) mesos, no és procedent cap tipus d’ajuda.

Lloc de presentació

Per via electrònica al portal web del Programa “la Caixa” Ocupació Jove, www.lacaixaempleojoven.org

Termini de presentació

 • Per a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos: el 28 de febrer de 2018 a les 19 h.
 • Per a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cada un fins arribar a la durada total màxima de DOTZE (12) mesos: el 15 de setembre de 2017 a les 19 h.
 • Per a la contractació indefinida, realitzada a partir del 16 de setembre de 2017, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos: el 28 de febrer de 2018 a les 19 h.

Normativa

Convocatòria