Ajuts del Programa “la Caixa” Ocupació Jove destinats al foment de l’ocupació estable i de qualitat (Bases i Convocatòria)

L’Obra Social la Caixa obre la segona convocatòria dels ajuts a la contractació destinades a fomentar la generació d’ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L’objecte de les presents bases reguladores és fixar l’àmbit i el règim aplicable a les següents ajudes a la contractació del Programa “la Caixa” Ocupació Jove, destinades a fomentar la generació d’ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

  • Ajudes de SIS (6) mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
  • Ajudes d’un màxim de DOTZE (12) mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cada un fins a arribar a la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.

L’objecte dels ajuts és el cofinançament del contracte d’una persona jove treballadora formalitzat a l’empara de les presents bases reguladores. l salari de la persona jove contractada haurà de complir, en tot cas, amb la legislació vigent i amb el conveni col·lectiu d’aplicació, tant en el moment de formalització del contracte com durant el seu vigencia

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en les presents bases reguladores:

  • Les empreses, inclosos / es els / les empresaris / es autònoms / es.
  • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Sempre i quan es trobin en la situació que fonamenta la concessió i concorrin les circumstàncies previstes en les presents bases i documentació que revesteix caràcter obligacional.

A més, les empreses i entidades hauran d’estar domiciliades en territori espanyol.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables les contractacions formalitzades amb persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin amb els requisits, les obligacions i els límits assenyalats en la normativa d’aplicació i en les presents bases reguladores dels ajuts destinats al foment de l’ocupació estable i de qualitat de la Fundació Bancària “la Caixa”.

Característiques

Les persones destinatàries finals de les ajudes previstes en les presents bases reguladores són les persones joves que compleixin els requisits següents:
a) Estar inscrites i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.
b) Tenir una edat compresa entre els 16 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment de formalització del contracte.
c) No haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no és d’aplicació a les persones joves que es trobin dins el període de quatre mesos des de la data d’inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte.

A l’efecte del Fons Social Europeu, les persones destinatàries finals dels ajuts es denominen participants.

Termini de realització

El període de subvencionabilitat de la despesa de les ajudes concedides en el marc de la present convocatòria serà del 19 de novembre de 2018 al 30 de setembre de 2023 -ambdós inclosos-; per tant, no es seleccionaran sol·licituds d’ajudes per a contractes que s’hagin formalitzat amb anterioritat al inici de la present convocatòria, i això al marge que les referides actuacions puguin coincidir substancialment amb l’objecte de la convocatòria i / o la contractant hagi efectuat tots els pagaments relacionats.

Dotació pressupostària

Els recursos econòmics destinats al finançament de les ajudes regulades en les presents bases reguladores ascendeixen a un pressupost total de 9.008.445 euros

Quantia

1- Per cada contracte de durada determinada (temporal) subvencionat a l’empara de les presents bases s’atorgarà un ajut de 4.200 euros, corresponent a una quantia fixa de 700 euros mensuals durant els SIS (6) primers mesos de contracte. En cas que la durada del contracte subvencionat sigui inferior al període mínim de permanència de SIS (6) mesos, no és procedent cap tipus de ajuda.

2. Per cada contracte indefinit subvencionat a l’empara de les presents bases es atorgarà un ajut que podrà constar d’entre una i tres fases:

Una primera fase d’ajuda de 4.800 euros, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els SIS (6) primers mesos de contracte (període de permanència mínima).
Una segona fase d’ajuda de 2.400 euros addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800 euros mensuals per cada un dels TRES (3) mesos immediatament posteriors al període mínim inicial de permanència de SIS (6) mesos.
Una tercera fase d’ajuda de 2.400 euros addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant un nou i últim període addicional i consecutiu de TRES (3) mesos.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar, juntament amb la documentació requerida, per via electrònica al portal web del Programa “la Caixa” Ocupació Jove, www.lacaixaempleojoven.org, mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud disponible a aquest efecte i subscrites per qui ostenti la representació legal del sol·licitant.

Termini de presentació

El termini de sol·licitud dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s’inicia el dia 19 de novembre de 2018 i finalitzarà el 15 de març de 2022 les 19 h amb les següents condicionalitats:

per a la contractació de durada determinada (temporal), L’ajuda màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

per a la contractació indefinida, L’ajuda màxima és de Dode (12) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cada un fins a arribar a la durada total màxima de DOTZE (12) mesos

Normativa
Convocatòria