Ajuts a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat, corresponents a l’any 2014

Es convoca per l’any 2014 la concessió en règim de concurrència competitiva, de les subvencions públiques destinades a petites i mitjanes empreses i entitats d’entre 30 i 250 persones treballadores que per primera vegada elaborin i implantin plans d’igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes.

La concessió de les subvencions regulades en aquesta Resolució tenen com a objecte l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat tendent a assolir en l’empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe en les petites i mitjanes empreses i altres entitats.

Beneficiaris

Seran empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d’entre 30 i 250 treballadores i treballadors que, en l’àmbit de les relacions laborals, adoptin per primera vegada un pla d’igualtat tendent a assolir en la seva organització la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe.

Accions subvencionables

A l’efecte de sol · licitud , concessió i justificació d’aquestes subvencions , els plans d’igualtat que es presentin hauran d’impulsar principalment accions en relació amb les àrees de treball que s’especifiquen a continuació :

a) Àrea d’accés a l’ocupació : Igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol lloc de treball dins de l’organització .

b ) Àrea de condicions de treball : Classificació professional , igualtat en matèria retributiva , tipologia de contracte , presència de dones en càrrecs de responsabilitat .

c ) Àrea de promoció professional i formació : Regles d’ascens basades en criteris que no portin a situacions de discriminació en funció del sexe . Formació específica per a dones que els permeti ocupar llocs de més responsabilitat o accedir a llocs de treball en què estiguin subrepresentades . Accions de formació i sensibilització en igualtat d’oportunitats i no discriminació entre dones i homes adreçades al personal de l’entitat .

d) Àrea d’ordenació del temps de treball : Mesures d’adaptació de la jornada per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes , la conciliació de la vida laboral , personal i familiar , així com la corresponsabilitat .

e) Àrea de prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe .

f ) Ús no discriminatori del llenguatge , la comunicació i la publicitat .

Despeses subvencionables

1. Import corresponent al cost derivat de l’elaboració del diagnòstic de la situació de l’entitat en relació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

2. Despeses derivades de l’elaboració del pla d’igualtat.

3. Despeses derivades de la implantació de la primera fase d’aplicació de les mesures establertes en el pla d’igualtat, com ara els derivats de campanyes de sensibilització interna i / o externa, accions de formació i noves contractacions relacionades amb el pla d’igualtat .

Termini de realització

Als efectes d’aquesta convocatòria, el termini per a la realització de les activitats subvencionades serà el comprès entre la data de la resolució de concessió i el 31 d’agost de 2015.

Dotació pressupostària

La quantia total de les subvencions convocades és de 800.000 euros.

Quantia

La quantia de cada subvenció vindrà determinada per l’import total, sense incloure l’IVA, de les despeses especificades i amb un màxim de 10.000 € per a cada subvenció. Només s’atorgarà una única ajuda per a cada entitat.

Lloc de presentació

Les sol·licituds hauran de ser presentades en el Registre General del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Paseo del Prado, 18 y 20, i C/ Alcalá, 37, de Madrid).

Així mateix es podrà presentar per via electrònica, dirigint-se a la seu electrònica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, amb direcció https://sede.msps.gob.es.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol · licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Normativa

Convocatòria (BOE 125 de 23.5.2014)
Bases reguladores (BOE 154 de 28.6.2013)