Ajuts a emprenedors i autònoms 2014

Han sortit publicades, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6604, del 15 d’abril de 2014), la convocatòria i les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, ORDRE EMO/ 114/2014.

L’objecte d’aquestes bases, impulsades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i de la Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, i reactivar així l’economia catalana mitjançant la Línia de finançament d’emprenedors, autònoms i comerços. (base 1)

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts els autònoms, les micro, les petites i mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya (base 2),

Es consideren objecte d’ajut els següents tipus de projectes (base 4):

Projectes d’inversió: l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat.

Projectes de circulant: relatius a l’activitat del dia a dia de l’empresa com ara necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients.

Les característiques dels ajuts són les següents: el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres col·laboradores (Banc de Sabadell o CaixaBank, sens perjudici que l’ICF pugui fer convenis amb altres entitats financeres). Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la Direcció General corresponent, en funció de la línia d’ajuts sol·licitada, haurà d’emetre la resolució favorable. (base 6)

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a) Tipus d’interès: l’euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 5,75 punts.

b) L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 euros per beneficiari.

c) El termini del préstec és de 5 anys.

d) La carència d’amortització són 2 anys, inclosa en el termini.

e) El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

f) Les garanties seran aquelles que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.

g) Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d’una comissió d’obertura del 0,5% de l’import del préstec formalitzat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds comença el dia 16 d’abril i restarà obert fins el dia 31 de desembre de 2014 o fins l’exhauriment del pressupost per a aquests conceptes. (article 3)

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjà de la pàgina web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat, mitjançant el model normalitzat que està disponible a la mateixa pàgina web.

L’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació s’haurà de presentar, en el termini màxim de 15 dies naturals, en paper i degudament signat, presencialment o per correu, a qualsevol punt de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, indicades al Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa), o bé per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa, signat electrònicament (www.gencat.cat/canalempresa). La presentació de les sol·licituds també es pot dur a terme d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Un cop feta la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació requerida (punt 7.4), telemàticament, a través de la pàgina web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat. (base 7)