Ajut de l’Ajuntament de Lleida per la creació de noves empreses o consolidació d’empreses existents

Aquesta subvenció s’adreça a persones emprenedores que inicien un projecte empresarial i a empreses existents, per a la seva consolidació.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Lleida, per fomentar la creació d’iniciatives empresarials d’alt impacte en el teixit econòmic, o per finançar actuacions d’ampliació i millora d’empreses actives.

Aquestes dues línies d’actuació de caire prioritari suposaran una revitalització del mercat laboral de la ciutat de Lleida, perquè fomenten l’ampliació de l’oferta i la millora de la competitivitat de les empreses ja implantades. D’aquesta manera, es busca garantir la durabilitat dels llocs de treball actuals i crear-ne de nous.

Modalitats

Aquesta línia d’ajuts preveu dues modalitats:

a) Empreses de nova creació
b) Empreses existents

Quantia dels ajuts

La quantia de les ajudes concedides, tant per a la categoria Empreses de nova creació com per la categoria Empreses ja existents, serà del 50% del pressupost presentat i aprovat. Es fixa un màxim subvencionable de 3.000 € per sol·licitud, per a projectes amb una inversió mínima de 6.000,00 € i un mínim subvencionable de 1.500 € per sol·licitud, per a projectes amb una inversió mínima de 3.000 €.

L’import de la subvenció s’establirà segons la puntuació total obtinguda per cada beneficiari/a, d’acord amb els criteris establerts en l’article novè de la convocatòria. Les quanties es distribuiran de major a menor puntuació fins a la finalització de la partida pressupostària.

Termini d’execució de les actuacions subvencionables

Amb caràcter general, les actuacions subvencionables han de realitzar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. A excepció de les empreses de nova creació amb menys d’un any d’antiguitat en la data de la presentació de la sol·licitud, en què el termini d’execució serà des de la data de constitució i el 31 de desembre de 2019.

Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions

No podran ser beneficiaris dels ajuts les persones sol·licitants que hagin rebut un ajut empresarial o un microcrèdit atorgat per l’Ajuntament de Lleida en els darrers 3 anys, és a dir, durant el període de 2016 a 2018.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres que es puguin sol·licitar per a les mateixes actuacions a l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms, mentre que es consideraran compatibles amb les que es puguin sol·licitar a altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

Qui pot demanar aquests ajuts? – Requisits

En tots dos casos, Empreses de nova creació i Empreses existents, tal i com estableixen les bases dels ajuts, cal que en el moment de fer la sol·licitud, les persones sol·licitants de l’ajut compleixin amb els requisits específics següents:

 • Tenir entre 16 i 65 anys i capacitat d’obrar.
 • L’activitat de l’empresa que es vol desenvolupar o que ja es realitza s’ha d’ubicar en el municipi de Lleida segons model 036 o 037 d’Hisenda.
 • En el cas de persones estrangeres, tenir el permís de treball que autoritzi el treball per compte propi.
 • No haver rebut un ajut empresarial o un microcrèdit atorgat per l’Ajuntament de Lleida en els darrers 3 anys, és a dir, durant el període de 2016 a 2018.
 • En el cas de les empreses ja constituïdes, haver facturat menys de 300.000 euros en cadascun dels darrers 3 exercicis.
 • Fer la inversió mínima de 3.000€.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
 • Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, cumplir amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • No podran obtenir la condició de beneficiàries aquelles persones que es trobin en algunes de les circumstàncies establertes a l’article 6 de l’annex I del Pla Estratègic de Subvencions en les Bases Reguladores Generals de la concessió de subvencions.

Requisits per a “Empresa de nova creació”

Tenir un nou projecte empresarial o engegat amb menys d’1 any d’antiguitat en la data de presentació de la sol·licitud

Disposar d’un pla d’inversions o necessitats inicials, per a la posada en marxa de l’activitat, que inclouria:

 • L’adquisició de l’immobilitzat material i de l’intangible.
 • Les existències per cobrir l’estoc inicial i altres necessitats inicials, com ara els dipòsits i fiances i les despeses de constitució i primer establiment.

Requisits per a “Empresa existent”

Tenir un projecte actiu al municipi de Lleida

Disposar d’un pla d’inversions d’ampliació o millora, necessari per al creixement de l’empresa actual, que inclouria:

 • L’adquisició de l’immobilitzat material o intangible.
 • Les despeses directes d’investigació o prospecció de nous mercats o de productes o de serveis.
 • Les despeses de publicitat i promoció derivades de la implementació del pla d’inversions d’ampliació o millora.

Data de presentació

La data màxima de presentació de les sol·licituds és el 19 de juny de 2019

Enllaç relacionat
Més informació i documentació per la tramitació de l’ajut