ORDRE EMC/392020, de 13 d’ abril, per la qual s’ aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

DEPARTAMENT D’ EMPRESA I CONEIXEMENT

ORDRE EMC/392020, de 13 d’ abril, per la qual s’ aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684).

Beneficiaris

Professionals autònoms i microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic:

 • Establiments d’ allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu social a Catalunya, empreses gestores de destinació, organitzadores professionals de congressos i explotadores d’ habitatge d’ ús turístic.
 • Establiments i activitats d’ interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.
 • Guies de turisme habilitats.

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils.

Requisits

 • Desenvolupar l’ activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
 • En cas de persones treballadores autònomes, estar donat d’ alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms , almenys els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Tenir un màxim de 5 persones treballadores ( fixes o discontínues ) destinades a l’ àmbit turístic de l’ activitat abans de l’ inici de la crisi provocada per la COVID-19.
 • Tenir una facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici.

Quantia de l’ ajut

Aportació única de 2.500€ per persona beneficiaria.

Despeses subvencionables.

Despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’ activitat habitual que desenvoluparem amb anterioritat al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i a que hauran de fer front les persones beneficiaries quan s’ aixequi la suspensió. Concretament:

 • Lloguers
 • Quotes de préstecs
 • Proveïdors
 • Serveis bàsics
 • Subministraments
 • Sous

Son condicions per a que aquestes despeses siguin subvencionables: que siguin abonades per la persona beneficiaria en el moment que torni a posar en marxa l’ activitat, en un període màxim de dos mesos des que s’ aixequi la suspensió de l’ activitat. Caldrà que l’empresa mantingui la seva activitat com a mínim un període d’un any des de l’atorgament de la subvenció

Sol·licituds

http://canalempresa.gencat.cat 

Tràmit disponible a partir de demà, 16 d’ abril.

Procediment de concessió

És de concurrència no competitiva  i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’ hagin efectuat les verificacions oportunes , i fins a exhaurir el pressupost.

Pagament

L’ import de la subvenció s’ abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció, sense exigències de garanties.

Justificació

S’ haurà de presentar com a màxim el 31 d’ octubre de 2020. El compte justificatiu haurà d’ incloure:

a) una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció

b) una relació classificada de les despeses de l’ activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’ import, la data d’ emissió i la data de pagament. Aquesta llista ha d’ estar acompanyada de les factures o document de valor probatori equivalents i de la documentació acreditativa de pagament ( extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’ import per part del creditor ). Les despeses s’ han de pagar abans de la data de la justificació econòmica.