ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

Qui ho pot sol.licitar?

Autònoms i empreses domiciliades a Espanya que la seva activitat s’ enquadri en un CNAE del sector turístic i activitats connexes que trobaràs en aquest enllaç CNAE del sector turístico y actividades conexas

A més, les empreses i autònoms hauràs de complir els següents requisits:

  • No figurar en situació de morositat al fitxers d’ informació sobre solvència patrimonial i crèdit.
  • No estar en cap procediment d’ insolvència col·lectiva ni reunir els requisits per trobar-se sotmès a un procediment d’ insolvència col·lectiva a petició dels creditors.
  • No es podrà utilitzar aquest finançament per a re finançaments anteriors o posteriors d’ altres préstecs amb l’ entitat financera.
  • Qui tingui la condició de gran empresa haurà de tenir una qualificació creditícia B- o superior.

Característiques

Conceptes que es poden finançar

Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.

Modalitat
Préstec

Import màxim per client
Màxim per client i any és de 500.000€, en una o vàries operacions

Tipus d’ interès
Fix, fins un màxim de l’1,5% (comissions incloses)

Termini d’ amortització i carència
D’1 a 4 anys, amb 1 any de carència de principal.

Comissions
L’ entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, en el seu cas, la de l’amortització anticipada.

Garanties
A determinar per l’entitat de crèdit, excepte aval SGR/SAECA

Vigència
Es podrà formalitzar préstecs fins el 31 de desembre de 2020. Aquest finançament amb garantia de l’ICO està sotmès al reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió Europea relatiu als ajuts de mínims.

Lloc de presentació
Directament a través de les entitats de crèdit que col·laboren en aquesta línia: Santander, BBVA, Caixabank (* el llistat s’ actualitzarà diàriament amb les entitats que s’hi vagin adherint)

Documentació
La que cada Entitat de Crèdit consideri a més de:

  • Declaració d’ ajut de mínims
  • Documentació que acredita la condició de client d’aquest finançament amb garantia de l’ ICO:
  • Còpia del CIF ( empreses ) o NIF ( autònoms ).
  • Còpia d’ escriptura o estatuts on s’ acordi el domicili social que correspongui al moment de la data i signatura de l’ operació.
  • Model 036 o 037 on hi figura el CNAE del client

Observacions
Més informació a https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
Telèfon gratuït d’atenció al client 900121121