Exoneració de la quota de la Seguretat Social d’ empresa en cas d’ ERTO prèvia sol·licitud

Característiques
Aquesta exoneració està subjecta al compromís per part de l’ empresa de mantenir els lloc de treball en el termini de 6 mesos des del reinici de l’ activitat. Aplicable mentre duri el període de suspensió dels contractes o reducció de jornada autoritzada. Només aplicable als ERTO de força major de l’ article 22, no per causes organitzatives o tècniques.

Quantia
El número de treballadors és a data 29/02/2020

  • Per empreses fins a 49 treballadors: 100%
  • Per empreses a partir de 50 treballadors: 75%

Lloc de presentació
L’ exoneració s’ aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’ empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de la jornada.

Normativa
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463

Observacions
Si necessites mes informació o ajut pots trucar a Hostaleria de Lleida, 973248858