ORDRE EMC/392020, de 13 d’ abril, per la qual s’ aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

DEPARTAMENT D’ EMPRESA I CONEIXEMENT ORDRE EMC/392020, de 13 d’ abril, per la qual s’ aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de […]

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya – Convocatòria

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya – ConvocatòriaCaracterístiques Ajut en forma de prestació única per autònoms amb domicili fiscal a Catalunya que figurin com a tals en activitats de les quals s’ ha decretat el tancament. Cal acreditar una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del coronavirus en l’ activitat econòmica i no disposa de fonts alternatives d’ingressos. […]

Prestació extraordinària de cessament d’ activitat

Es poden acollir a aquesta prestació les empreses activitat de les quals s’ ha suspès directament pel RD Llei 8/2020 de 18/03/2020: aplica a l’ activitat de BAR, RESTAURANT i ALLOTJAMENT. També altres activitats que sense haver estat suspeses poden demostrar reducció d’ ingressos. Característiques Cal estar afiliat d’ autònom i d’ alta d’ IAE […]

ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

Qui ho pot sol.licitar? Autònoms i empreses domiciliades a Espanya que la seva activitat s’ enquadri en un CNAE del sector turístic i activitats connexes que trobaràs en aquest enllaç CNAE del sector turístico y actividades conexas A més, les empreses i autònoms hauràs de complir els següents requisits: No figurar en situació de morositat […]