Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya – Convocatòria

Característiques
Ajut en forma de prestació única per autònoms amb domicili fiscal a Catalunya que figurin com a tals en activitats de les quals s’ ha decretat el tancament. Cal acreditar una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del coronavirus en l’ activitat econòmica i no disposa de fonts alternatives d’ingressos.

Les pèrdues econòmiques es demostraran comparant març 2020 i març 2019. Si l’antiguitat al RETA és inferior a 1 any, es compararà amb la mitja dels beneficis mensuals des de l’ alta.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya, que compleixin els requisits de l’apartat 4 d’aquesta resolució (veure apartat).

Quantia

La quantia de l’ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d’acord amb el que preveu l’article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l’import de l’ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

El procediment de concessió serà per concurrència no competitiva i serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció , públics o privats, destinats a la mateixa finalitat.

Lloc de presentació

La presentació únicament es podrà realitzar  per canal electrònic a través dels formularis  de  sol·licituds normalitzats als apartats de tràmits de la web del la Generalitat de Catalunya o pel portal del Canal Empresa.

Termini de presentació

Un mes a partir del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, es a dir a partir del dilluns 6 d’abril.

Normativa

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19
DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgent en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Observacions
Si necessites mes informació o ajut pots trucar a Hostaleria de Lleida, 973248858