ORDRE EMC/392020, de 13 d’ abril, per la qual s’ aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

DEPARTAMENT D’ EMPRESA I CONEIXEMENT ORDRE EMC/392020, de 13 d’ abril, per la qual s’ aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de […]

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya – Convocatòria

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya – ConvocatòriaCaracterístiques Ajut en forma de prestació única per autònoms amb domicili fiscal a Catalunya que figurin com a tals en activitats de les quals s’ ha decretat el tancament. Cal acreditar una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del coronavirus en l’ activitat econòmica i no disposa de fonts alternatives d’ingressos. […]

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

Característiques S’ amplien els terminis d’ ajornaments i fraccionaments per tendre requeriments fins el 30 d’ abril de 2020. Quantia No aplica. Lloc de presentació No aplica. Normativa https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463 Observacions Si necessites mes informació o ajut pots trucar a Hostaleria de Lleida, 973248858

Prestació extraordinària de cessament d’ activitat

Es poden acollir a aquesta prestació les empreses activitat de les quals s’ ha suspès directament pel RD Llei 8/2020 de 18/03/2020: aplica a l’ activitat de BAR, RESTAURANT i ALLOTJAMENT. També altres activitats que sense haver estat suspeses poden demostrar reducció d’ ingressos. Característiques Cal estar afiliat d’ autònom i d’ alta d’ IAE […]

Línia de finançament de l’ Institut Català de Finances – Avalis Liquiditat.

Característiques L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots […]

Suspensió de terminis de presentació i ingrés de tributs.

Característiques Els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’ estableix la suspensió de la presentació d’ autoliquidació i pagament dels esmentats tributs. Quantia No aplica. Lloc de presentació No aplica. Normativa DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgent en matèria de contractació pública, de salut i gestió […]

ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

Qui ho pot sol.licitar? Autònoms i empreses domiciliades a Espanya que la seva activitat s’ enquadri en un CNAE del sector turístic i activitats connexes que trobaràs en aquest enllaç CNAE del sector turístico y actividades conexas A més, les empreses i autònoms hauràs de complir els següents requisits: No figurar en situació de morositat […]