Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya

Característiques Ajut en forma de prestació única per autònoms amb domicili fiscal a Catalunya que figurin com a tals en activitats de les quals s’ ha decretat el tancament. Cal acreditar una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del coronavirus en l’ activitat econòmica i no disposa de fonts alternatives d’ingressos. […]

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

Característiques S’ amplien els terminis d’ ajornaments i fraccionaments per tendre requeriments fins el 30 d’ abril de 2020. Quantia No aplica. Lloc de presentació No aplica. Normativa https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463 Observacions Si necessites mes informació o ajut pots trucar a Hostaleria de Lleida, 973248858

Prestació extraordinària de cessament d’ activitat

Es poden acollir a aquesta prestació les empreses activitat de les quals s’ ha suspès directament pel RD Llei 8/2020 de 18/03/2020: aplica a l’ activitat de BAR, RESTAURANT i ALLOTJAMENT. També altres activitats que sense haver estat suspeses poden demostrar reducció d’ ingressos. Característiques Cal estar afiliat d’ autònom i d’ alta d’ IAE […]

Exoneració de la quota de la Seguretat Social d’ empresa en cas d’ ERTO prèvia sol·licitud

Característiques Aquesta exoneració està subjecta al compromís per part de l’ empresa de mantenir els lloc de treball en el termini de 6 mesos des del reinici de l’ activitat. Aplicable mentre duri el període de suspensió dels contractes o reducció de jornada autoritzada. Només aplicable als ERTO de força major de l’ article 22, […]

Línia de finançament de l’ Institut Català de Finances – Avalis Liquiditat.

Característiques L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots […]

Suspensió de terminis de presentació i ingrés de tributs.

Característiques Els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’ estableix la suspensió de la presentació d’ autoliquidació i pagament dels esmentats tributs. Quantia No aplica. Lloc de presentació No aplica. Normativa DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgent en matèria de contractació pública, de salut i gestió […]

ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

Qui ho pot sol.licitar? Autònoms i empreses domiciliades a Espanya que la seva activitat s’ enquadri en un CNAE del sector turístic i activitats connexes que trobaràs en aquest enllaç CNAE del sector turístico y actividades conexas A més, les empreses i autònoms hauràs de complir els següents requisits: No figurar en situació de morositat […]