Ajudes per als empresaris afectats per les inundacions del mes de juny

Les ajudes que es poden sol•licitar a l’Estat Espanyol estan regulades per la següent normativa:

– Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril.

– Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión

TERMINI PER SOL•LICITAR LES AJUDES.

1 mes comptat des del dia següent a la data de terminació dels fets. Per tant, segons ens ha informat la Subdelegació del Govern, el termini finalitza el dia 19 de juliol de 2013

És molt important que la sol•licitud es presenti dins el termini indicat, malgrat no tinguem tota la documentació. Si a la sol•licitud li manca documentació, l’Administració ja ens la requerirà posteriorment.

PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS.

Les sol•licituds es presentaran amb els models oficials establerts per l’Ordre INT/277/2008, de 31 de enero, que es poden descarregar de la web: http://www.proteccioncivil.org/informacion-practica

La sol•licitud s’ha de presentar al Registre General de la Subdelegació del Govern a Lleida situada a la Plaça de la Pau, 1, 25007 Lleida (Tel: 973 959 000) o anant a una Oficina de Correus, amb sobre obert, i enviar-la per correu administratiu certificat.

El Real Decreto 307/2005, preveu diferents tipus d’ajudes.

Pel que fa als establiments del nostre sector, les ajudes són aquestes:

AJUDES DESTINADES A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, MERCANTILS I DE SERVEIS.

BENEFICIARIS Y REQUISITS.

1. Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments industrials, comercials y de serveis, degudament registrats a efectes fiscals, en funcionament, i amb un número de treballadors igual o inferior a cinquanta, que hagin sofert danys de qualsevol naturalesa en les edificacions, instal•lacions o bens d’equipament afectes a l’activitat empresarial com a conseqüència de la situació d’emergència o de naturalesa catastròfica.

2. Les ajudes previstes es destinaran a la reconstrucció dels edificis i de les instal•lacions industrials, comercials i de serveis que hagin patit danys, a la reposició del seu utillatge, del mobiliari i d’altres elements essencials, així com les existències i productes propis de l’activitat empresarial.

3. Serà requisit imprescindible que el titular de l’establiment tingui contractada pòlissa d’assegurança en vigor en el moment de produir-se els fets causants, i que el dany s’hagi produït per algun risc no inclòs a l’assegurança de riscos extraordinaris o a la cobertura ordinària de la pòlissa d’assegurança. Per tant, segons ens han informat des de la Subdelegació del Govern a Lleida, aquestes ajudes són molt restrictives.

QUANTIA DE LES AJUDES.

Es concedirà fins un import màxim de 8.000 euros, sense que, en tot caso, la suma d’aquesta subvenció i la indemnització que correspongui abonar en concepte d’assegurança, o qualsevol altra subvenció o ajuda pública o privada, superi el valor del dany o perjudici produït.

Documents Relacionats

Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesiónlaRD30705

Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión

Solicitud de ayuda para personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos industriales, comerciales y de servicios dañados por hechos derivados de la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.