Ajudes per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives (Pla Movalt vehicles) (Bases reguladores)

El Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital ha publicat les bases que regularan la concessió d’ajudes corresponents al Programa d’ajuts per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives (Pla Movalt Vehicles), consistent en incentivar l’adquisició a Espanya de vehicles amb energies alternatives als combustibles convencionals, fomentant amb això la sostenibilitat en el sector del transport, la disminució de les emissions de CO2 i d’altres contaminants, la mitigació del canvi climàtic i la millora de qualitat de l’aire del país, així com l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport i la consegüent reducció de la dependència energètica del petroli.

Els ajuts es destinaran a l’adquisició directa o a l’adquisició per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) d’un vehicle nou.

Beneficiaris
a) Els professionals autònoms, en aquest cas hauran d’estar donats d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.

b) Les persones físiques majors d’edat residents a Espanya no incloses en l’anterior apartat a).

c) Les empreses privades, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres tipus de persones jurídiques tal que el seu número d’identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.

d) Les entitats locals i les entitats públiques vinculades o en depenen, sempre que compleixin amb el que disposa, en relació al termini màxim de pagament a proveïdors, en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, per la qual cosa hauran d’aportar certificació de la intervenció local sobre el període mitjà de pagament a proveïdors, que no podrà superar en més de 30 dies el termini màxim establert a l’efecte.

e) Les administracions de les comunitats autònomes i les entitats públiques vinculades o en depenen, sempre que compleixin el que disposa l’article 20.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i restant legislació aplicable.

f) Altres entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat.

No podran ser beneficiaris de les ajudes objecte de les presents bases els punts de venda de vehicles ni els concessionaris l’epígraf de l’Impost sobre Activitats Econòmiques sigui 615.1 o 654.1.

Accions subvencionables
Les ajudes objecte del Pla Movalt-Vehicles es destinaran a l’adquisició directa o l’adquisició per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya, que la data de factura de compravenda i data de matriculació, sigui posterior a la data de sol·licitud de reserva en el present Programa.

També s’aplicaran a l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de fins a nou mesos d’antiguitat, excepte les motocicletes, des de la primera matriculació fins al registre de la sol·licitud en l’aplicació del Pla Movalt, la titularitat ha de ostentar el concessionari, punt de venda o fabricant / importador del vehicle que realitzi la venda del vehicle al beneficiari de l’ajut.

A més, el vehicle haurà d’haver estat adquirit pel punt de venda com a vehicle nou al fabricant o importador.

Despeses subvencionables
El vehicle susceptible d’ajuda haurà d’estar matriculat per primera vegada a Espanya amb data posterior a la data de registre de la sol·licitud, i pertànyer a alguna de les categories que es detallen a continuació:

a) Turismes M1: Vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim.

b) Autobusos o autocars M2: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge que tinguin més de vuit places de seient a més de la del conductor, i la massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no sigui superior a 5 tones.

c) Autobusos o autocars M3: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge que tinguin més de vuit places de seient a més de la del conductor i la massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) sigui superior a 5 tones.

d) Furgonetes o camions lleugers N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i amb una massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no superi les 3,5 tones.

e) Furgons o camions lleugers N2: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i amb una massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) sigui superior a 3,5 i inferior a 12 tones.

f) Furgons o camions N3: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i amb una massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) sigui superior a 12 tones.

Requisits
Els vehicles susceptibles de ser incentivats mitjançant la concessió dels ajuts establerts per les presents bases reguladores han de complir els requisits següents:

a) Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s’exigeix ​​la pertinença a algun dels següents tipus:

– Vehicles propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius, homologats com GLP / autogàs, gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL), o bifuel gasolina-gas.

– Vehicles elèctrics purs (BEV), propulsats total i exclusivament mitjançant motors elèctrics l’energia, procedeix parcialment o totalment, de l’electricitat de les seves bateries, utilitzant per a la seva recàrrega l’energia d’un front exterior al vehicle, per exemple, la xarxa elèctrica.

– Vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV), propulsats total i exclusivament mitjançant motors elèctrics l’energia, procedeix parcialment o totalment, de l’electricitat de les seves bateries, utilitzant per a la seva recàrrega l’energia d’un front exterior al vehicle i que incorporen motor de combustió interna de gasolina o gasoil per a la recàrrega de les mateixes.

– Vehicles híbrids endollables (PHEV), propulsats totalment o parcialment mitjançant motors de combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics l’energia, procedeix parcialment o totalment, de l’electricitat de les seves bateries, utilitzant per a la seva recàrrega l’energia d’un front exterior al vehicle , per exemple, la xarxa elèctrica. Els vehicles M1, a la data d’activació de la reserva de pressupost, han d’estar classificats com a classe A o B a la «base de dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) de consum de carburants i emissions de CO2 en cotxes nous ». El motor elèctric haurà d’estar alimentat amb bateries carregades des una font d’energia externa.

– Vehicles propulsats per pila de combustible.

– En el cas dels vehicles de categoria M1, hauran d’acreditar que compten amb emissions de CO2 homologades no superiors a 140 g / km, d’acord amb la informació que figuri a la base de dades de «Consum de Carburants i emissions de CO2 en cotxes nous», elaborada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia.

b) Per als vehicles pertanyents a la categoria L s’exigeix:

– Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a vehicles elèctrics.

– Les motocicletes elèctriques noves (categories L3e, L4e i L5e) susceptibles d’ajuda han de tenir bateries de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km.

c) En el cas concret de les ajudes que es concedeixin per a l’adquisició de vehicles homologats com GLP / autogàs, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas, s’entén per vehicle nou, aquell procedent d’fàbrica o transformat i garantit sota el control del fabricant a través de la seva xarxa autoritzada.
Els vehicles hauran d’estar registrats a la base de dades de «Consum de Carburants i emissions de CO2 en cotxes nous», elaborada per l’entitat pública empresarial Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

Característiques
Els ajuts s’atorgaran per una sola vegada, sense que hi hagi duplicitat en cas de successives transmissions d’un mateix vehicle

Quantia
L’import de l’ajut concedit no podrà resultar en cap cas de tal quantia que superi el preu de venda abans d’impostos del vehicle corresponent, ni tampoc podrà superar els límits establerts, per a cada beneficiari, pels reglaments de la Unió Europea que li siguin d’aplicació.

Lloc de presentació
Les sol·licituds d’ajuda a la compra de vehicles nous o de vehicles elèctrics i de pila de combustible de fins a nou mesos d’antiguitat, establertes en aquestes bases, es canalitzaran necessàriament a través dels punts de venda de vehicles prèviament adherits al Pla Movalt Vehicles.

Termini de presentació
Seran els establerts en l’extracte i la convocatòria

Normativa
Bases reguladores (BOE 277 de 15.11.2017)