Ajudes del segon programa de millora de la connectivitat sense fils del sector hoteler (Convocatòria) Organisme atorgant

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo convoca la concessió en règim de concurrència competitiva d’ajudes corresponents al «Segon Programa de Millora de la Connectivitat sense fil del Sector Hoteler (Allotjaments amb Red)».

La finalitat d’aquest Programa és proporcionar ajudes econòmiques a pimes per al desplegament o millora de xarxes sense fils d’establiments hotelers i càmpings, adequades a les seves instal·lacions i que permetin oferir un servei gratuït de qualitat als clients des de qualsevol part de l’allotjament i absorbir l’augment de dispositius mòbils disponibles per persona.

Beneficiaris
Per poder concórrer al procediment de concessió de les ajudes els sol·licitants hauran de ser pimes (incloent treballadors autònoms) que compleixin, i acreditin mitjançant la documentació corresponent, tots i cada un dels següents requisits específics:

a) Haver iniciat la seva activitat amb antelació a la publicació de les presents bases.

b) Que el seu domicili fiscal estigui situat a Espanya, concretament en alguna de les comunitats o ciutats autònomes en què territorialment es distribueix l’ajuda d’acord amb la base setena i en l’àmbit del qual s’ha sol·licitat l’ajut. En el cas d’empreses comunitàries, hauran de tenir almenys una filial domiciliada a Espanya, en els mateixos termes.

c) Desenvolupar una activitat classificada en l’CNAE 2009 amb el següent codi: 55.10 Hotels i allotjaments similars; 55.20 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada; 55.30 Càmpings i aparcaments per a caravanes; o comptar amb un establiment hoteler o càmping inscrit al Registre de Turisme o equivalent de la comunitat autònoma corresponent. En el cas de sol·licitants la activitat estigui classificada en el CNAE 2009 55.30, també han de estar donats d’alta en algun dels epígrafs del grup 687 de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

d) Que tinguin un establiment hoteler o càmping, en el qual es desenvoluparan els treballs objecte de l’ajuda, en alguna de les comunitats autònomes o ciutats autònomes beneficiàries dels ajuts, d’acord amb el que estableix la base setena.

e) Tenir la condició de pime, d’acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

f) Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com del pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o bestretes concedides anteriorment amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

g) Que l’establiment no hagi resultat beneficiari de la Convocatòria de concessió d’ajuts del Programa de Millora de la Connectivitat sense fil del Sector Hoteler (C-014/14-ED).

h) No estar sotmès a cap de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

i) No tractar-se d’una empresa de naturalesa pública, ni participada majoritàriament per aquesta, ni ser entitat de dret públic, entitat sense ànim de lucre, ni participada majoritàriament per aquestes; tampoc podran participar les empreses, de qualsevol tipus, que tinguin per activitat la gestió d’un servei públic.

j) No tractar-se d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, associacions o fundacions.

k) No tractar-se de comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

l) No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

m) No tenir la consideració d’empresa en crisi.

Despeses subvencionables
1. Despeses associades al desplegament o millora de la connectivitat sense fils de l’establiment, incloent:
– Infraestructura maquinari i programari de xarxa necessària per al desplegament de la xarxa sense fils i de la seva gestió.
– Infraestructura de xarxa elèctrica necessària per al desplegament de la xarxa sense fils.
– Subcontractació de serveis professionals directament vinculats al desplegament o millora de la connectivitat sense fils de l’establiment.

2. Despeses de contractació d’una nova línia d’accés a Internet o millora de la capacitat de l’accés actual per donar suport a la xarxa sense fils desplegada.

Termini de realització
El termini d’execució començarà a partir de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i romandrà obert fins el 16 de novembre del 2016.

Dotació pressupostària
La quantia total màxima de les ajudes que es concedeixin en el marc d’aquesta convocatòria a Catalunya serà de 1.052.645 euros.

Quantia
La quantia mínima del pressupost subvencionable serà de 6.250 euros, impostos indirectes aplicables exclosos.

El sol·licitant haurà d’incloure en la seva sol·licitud el percentatge de finançament del pressupost subvencionable que assumeix, que haurà d’oscil·lar entre el 20% i el 50%, en trams de 5% a 5%. Els impostos indirectes que siguin aplicables no formaran part, en cap cas, del pressupost subvencionable i han de ser assumits íntegrament pel beneficiari.

Red.es subvencionarà la quantitat restant del pressupost subvencionable, la qual cosa constitueix l’import de l’ajut, sempre que el pagament del pressupost subvencionable i dels impostos indirectes associats a la totalitat del mateix es justifiqui degudament, d’acord amb el que estableixen les presents bases. Aquest import de l’ajut no pot ser superior a 25.000 euros per sol·licitant.

Lloc de presentació
Els sol·licitants podran presentar sol·licitud únicament per via telemàtica, amb certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de Red.es, a través de la qual han d’emplenar el formulari electrònic que s’habilitarà a l’efecte a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es/).

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el 15 d’octubre de 2015 i romandrà obert fins al dia 16 novembre 2015.

Normativa
Bases reguladores i Convocatòria (BOE 205 de 27.8.2015)