Actua ara i estalvia impostos l’any vinent

Encara som a temps de planificar la nostra fiscalitat i així aconseguir certs estalvis fiscals de cara a l’Impost de Societats i al de la renda de les persones físiques de 2019, que pagarem l’any vinent.

Tant pel que fa a l’IS com a l’IRPF, podem valorar si ens interessa més avançar despeses a desembre o retardar ingressos al gener, sempre respectant les regles d’imputació temporal. Per exemple, si tenim previst fer una inversió, potser ens interessa aconseguir la factura del proveïdor al més aviat possible tant per recuperar l’IVA com poder deduir l’amortització corresponent dins de l’exercici 2019.

També en relació a tots dos impostos, podem amortitzar lliurement els elements nous de l’immobilitzat que tinguin un valor unitari inferior a 300€, fins a un màxim de 25.000€ l’any.

Cal tenir molt presents a més, les considerables deduccions que es poden aplicar per la contractació de treballadors amb discapacitat, amb imports que poder arribar a 12.000€ depenent del grau de discapacitat.
Pel que fa a deduccions en IRPF, fa anys que no hi ha grans novetats al respecte de manera que es redueixen pràcticament a:

  • Aportacions a plans de pensions. És una de les poques deduccions fiscals que encara són aplicables. L’aportació anual màxima és de 8.000€ i també es poden fer aportacions a favor del cònjuge.
  • Lloguer de l’habitatge habitual. A Catalunya segueix vigent la deducció per persones en determinades situacions (menors de 32 anys, aturats de llarga durada, etc) i, a banda, també podran gaudir d’una deducció per lloguer aquells qui tinguin un contracte d’arrendament anterior a l’1 de gener de 2015.
  • Inversió en l’habitatge habitual. Continua vigent la deducció per les compres anteriors al 2013. En aquests casos, és interessant valorar la opció de fer una amortització extraordinària de la hipoteca per arribar als 9.040€ màxims anuals (entre capital i interessos) i així poder aplicar la màxima deducció.
  • Donatius a ONGs i determinades associacions o fundacions. Sobre els primers 150€ aportats, podrem gaudir d’una deducció del 75%, és a dir, de 112,50€. Per tant, l’aportació ens suposa realment un cost de 37,50€. A partir dels 150€, la deducció serà del 30%, o del 35% si durant els dos anys anteriors hem aportat a la mateixa entitat, una quantitat igual o inferior a la de 2017.
  • Persones pròximes als 65 anys. Si es té previst transmetre l’habitatge habitual, o constituir una hipoteca inversa sobre el mateix, és interessant considerar esperar-se a complir l’edat de 65 i que d’aquesta manera quedi exempt el guany patrimonial obtingut.
  • Compensació de rendes positives i negatives. Si durant el 2019 s’han obtingut guanys patrimonials, es poden compensar tant amb pèrdues de l’exercici actual com pèrdues pendents de compensar dels 4 exercicis anteriors.
  • Business Angels. Invertir en empreses de nova creació o que realitzin una ampliació de capital, sempre que es compleixin tots els requisits previstos a la normativa, ens pot suposar un estalvi d’un 30% de la quantitat invertida que pot arribar fins als 60.000€.

Per últim, les persones físiques amb activitat econòmica han de valorar quin sistema de tributació els interessa més, mòduls o estimació directa. Durant el mes de desembre es pot renunciar o revocar la renúncia de cara al 2020 per incloure’ns al règim d’estimació directa simplificada enlloc del règim de mòduls, o viceversa. Caldrà analitzar la nostra situació per valorar què ens suposa un menor cost fiscal.

Encara estem pendents de rebre notícies de si es prorroguen els límits actuals d’exclusió del règim de mòduls per l’any 2020. Us recordem que ara mateix, els ingressos no poden superar els 250.000€ mentre que, el que estava previst era que no superessin els 150.000€. Us en mantindrem informats.
Per tant, és important fer una anàlisi completa del nostre cas per si abans de finals d’any podem beneficiar-nos d’alguna eina d’estalvi fiscal, tenint en compte la nostra situació personal i familiar i, els ingressos totals anuals previstos per l’exercici 2019.

Per qualsevol consulta al respecte, contacteu amb el nostre departament fiscal a través del 973 24 88 58.