A partir del 2 de maig us comencem a tramitar les declaracions de la renda del 2013

S’ha obert el període de presentació de la declaració de la Renda de l’any 2013 que finalitza el proper 30 de juny. Per fer aquest tràmit, només cal que  truquis al nostre departament fiscal  al 902 248858 per reservar hora.

La documentació necessària per confeccionar la declaració és la següent:

FAMILIARS AMB DRET A DEDUCCIÓ DE LA QUOTA

• En el cas de rendes familiars, dades de tots els membres que convisquin, menors de 25 anys, DNI o data de naixement, sempre i quan tinguin ingressos inferiors a 8.000 € i que no hagin fet la declaració de renda pel seu compte.
• En el cas de discapacitats, no hi ha limitació d’edat, necessitem certificat del grau d’invalidesa, conforme és superior al 33% i que tinguin ingressos inferiors a 8.000 €.

RENDIMENTS DE TREBALL

• Certificat de l’empresa on treballis.
• Certificat expedit per l’INEM, en el cas de cobrar ATUR. Pagament únic (veure límits)
• Quantitats cobrades de FOGASA, endarreriments, indemnitzacions (veure límits)
• Certificat de l’INSS o Classes Passives en cas que sigueu Pensionista, per Jubilació o Invalidesa Permanent o Total.
• Certificat de l’INSS si heu cobrat per baixa de malaltia o INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA, o baixa per maternitat.
• Quota d ’afiliació a col•legis professionals, o sindicats, amb la finalitat de deduir-la, així com les despeses de defensa jurídica per reclamació de drets laborals.
• En cas de matrimoni separat mitjançant sentència judicial i ser tú qui perceps la prestació per manutenció, ens hauràs d’indicars la quantitat percebuda.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI.

• Rebuts de l’Impost de Béns Immobles, IBI (abans rebuts de contribució), de tots els teus béns, rústics i urbans. Imprescindible necessitem la Referència cadastral.
• Escriptures de compravenda en el cas que no tinguis rebut de contribució .
• En el cas d’arrendament de vivendes, l’import anual de la renda cobrada i totes les despeses que paguis per aquesta vivenda, inclòs els interessos de crèdits hipotecaris, per deduir-te els interessos.

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

• Certificats bancaris dels interessos percebuts al llarg de tot l’any 2013. (Llibretes a termini, comptes corrents, accions, lletres del tresor, etc). Cas de bons de la Generalitat (portar certificat, no apareixen a les dades fiscals)
• Variacions patrimonials, venda d’accions: valor i data d’adquisició i venda del bé venut. Així com premis rebuts.

ACTIVITATS EMPRESARIALS, INDUSTRIALS, COMERCIALS, PROFESSIONALS I AGRICULTORS

• Llibres d’ingressos, despeses i inversions, o en el cas que estiguis acollit a mòduls, el tancament de l’exercici 2013, (sempre i quan aquest tràmit no estigui gestionat pel nostre despatx.)

• En el cas dels AGRICULTORS, tots els certificats que t’hagin fet i les possibles compres de maquinària i despeses.

ALTRES RENDIMENTS

En cas que tinguis altres rendiments, ens cal la informació que s’hi refereixi, plans de pensió, venda de finques, INDEMNITZACIONS, EXPROPIACIONS I SUBVENCIONS PERCEBUDES EN CONCEPTE D’ADQUISICIÓ DE VIVENDES, cobrament d’interessos per retard en l’expropiació, traspàs o venda del negoci. Cobrament de beques públiques, prestacions o ajudes familiars.

DEDUCCIONS DE LA QUOTA

•Deducció per donatius a entitats protegides i/o que fomentin la llengua catalana, i que beneficiïn el medi ambient.
•Despeses hipotecàries i interessos financers per adquisició de vivenda habitual.
•Rebuts de lloguer, en cas que visquis en vivenda arrendada, nom, NIF arrendador i referència cadastral de la vivenda.
•Despeses per obres d’adequació de vivenda per a minusvàlids.
•També son deduïbles les quotes d’ afiliacions a partits polítics, màxim 600 euros.
•Aportacions a plans de pensions.
•Inversió participacions socials entitats noves o empreses amb tres anys segons requisits.

REDUCCIÓ BASE IMPOSABLE

En cas de matrimoni separat mitjançant sentència judicial i que siguis tu qui paguis les quantitats en concepte de manutenció a la teva esposa, caldrà presentar justificants dels pagaments i la sentència judicial que t’ho obliga a l’ esmenta’t pagament.

DECLARACIÓ DE PATRIMONI

El valor dels teus bens ha de ser superior a 2.000.000 de euros. El límit de la exempció de la vivenda habitual es de 300.000 euros. I mínim exempt de 700.000€

Has d’ aportar el valor de tots els teus bens mobles (dipòsits comptes corrents, o fixos, valors en accions, assegurances de vida, etc) i bens immobles així com tots els deutes de que siguis titular a 31 de desembre de 2013.

RECORDA COMUNICAR-NOS SI HAS FET UN CANVI DE DOMICILI RECENTMENT, PER TAL DE FER LA VARIACIÓ DE DADES A HISENDA.

RECORDA PORTAR LES DADES FISCALS QUE T’ENVIA HISENDA.

En el cas de ser el primer any que et confeccionem la declaració, aportar còpia de la declaració dels últims 3 anys.