A l’abril, Impost Turístic

Les estades en establiments turístics corresponents al periode entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de març de 2019, s’han de liquidar entre l’1 i el 23 d’abril de 2019, (termini ampliat pels dies inhàbils de Setmana Santa).

Quina és la base imposable?

És el número d’estades al mateix establiment durant un periode continuat, i com a màxim de 7 unitats d’estada consecutives per persona.

Com es declara?

A través del model 950, amb periodicitat semestral i mitjançant presentació exclusivament telemàtica, durant els 20 primers dies d’abril (1/10 a 31/03 de l’any següent) i d’octubre (01/04 a 30/09).

Qui n’està exempt?

  • Les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de qualsevol estat UE.
  • Les de persones menors de 17 anys (fins a 16 anys).
  • Les produides per causes de força major degudament acreditades.
  • Les produides per motius de salut que compleixin els requisits previstos a aquests efectes.

Quines són les tarifes?

Què és el número de registre RTC?

Un cop presentada la declaració responsable d’inici de l’activitat, es procedeix a la inscripció de l’establiment al Registre de Turisme de Catalunya i se li atorga un número d’inscripció, que també es pot consultar al web http://establimentsturistics.gencat.cat.

És obligatori incloure aquest número al web de l’establiment, a la seva publicitat i també al model 950 d’autoliquidació d’aquest impost.

Podeu ampliar la informació al respecte contactant amb el nostre Departament Fiscal.